సామగ్రి     
Material

-

mässing

ఇత్తడి

-

cement

సిమెంటు

-

keramik

పింగాణీ

-

duk

వస్త్రము

-

tyg

వస్త్రము

-

bomull

ప్రత్తి

-

kristall

స్ఫటికము

-

smuts

మురికి

-

lim

జిగురు

-

läder

బాగు చేసిన తోలు

-

metallen

లోహము

-

olja

చమురు

-

pulver

పొడి

-

salt

ఉప్పు

-

sand

ఇసుక

-

skrot

చెత్త

-

silver

వెండి

-

sten

రాయి

-

halm

తృణము

-

trä

కొయ్య

-

ull

ఉన్ని

-
mässing
ఇత్తడి

-
cement
సిమెంటు

-
keramik
పింగాణీ

-
duk
వస్త్రము

-
tyg
వస్త్రము

-
bomull
ప్రత్తి

-
kristall
స్ఫటికము

-
smuts
మురికి

-
lim
జిగురు

-
läder
బాగు చేసిన తోలు

-
metallen
లోహము

-
olja
చమురు

-
pulver
పొడి

-
salt
ఉప్పు

-
sand
ఇసుక

-
skrot
చెత్త

-
silver
వెండి

-
sten
రాయి

-
halm
తృణము

-
trä
కొయ్య

-
ull
ఉన్ని