సారాంశ నిబంధనలు     
ศัพท์นามธรรม

-

ห้าม
hâm

నిషేధము

-

อาชีพ
a-chêep

కెరీర్

-

ศูนย์
sǒon

కేంద్రము

-

สี
sěe

రంగు

-

เสรีภาพ
sǎy-ree-pâp

స్వాతంత్ర్యము

-

ผี
pěe

మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

-

การหลบซ่อน
gan-lòp′-sâwn

దాగుకొను చోటు

-

ความสะอาด
kwam-sà′-àt

పారిశుధ్యము

-

การเชิญ
gan-cher̶n

ఆహ్వానము

-

แสง
sæ̌ng

కాంతి

-

การขยาย
ga-rók′-yai

పెద్దదిగా చేయుట

-

ความอดทน
kwam-òt′-ton′

ఓపికపట్టడము

-

การสะท้อน
gan-sà′-táwn

ప్రతిబింబించు

-

สาธารณรัฐ
sǎ-ta-rá′-ná′-rát′

గణతంత్రరాజ్యము

-

เพศ
pâyt

శృంగారము

-

ขนาด
kà′-nàt

పరిమాణము

-

ประเพณี
bhrà′-pay-nee

సంప్రదాయము

-
การจัดการ
gan-jàt′-gan
పరిపాలన

-
การโฆษณา
gan-kôt-sà′-na
ప్రకటనలు

-
ลูกศร
lôok-sǎwn
బాణము

-
ห้าม
hâm
నిషేధము

-
อาชีพ
a-chêep
కెరీర్

-
ศูนย์
sǒon
కేంద్రము

-
การเลือกตั้ง
gan-lêuak-dhâng′
ఎంపిక

-
การทำงานร่วมกัน
gan-tam′-ngan-rûam-gan′
సహకారము

-
สี
sěe
రంగు

-
การติดต่อ
gan-dhìt′-dhàw
పరిచయము

-
อันตราย
an′-dhà′-rai
అపాయము

-
การสารภาพรัก
gan-sǎn-pâp-rák′
ప్రేమ ప్రకటన

-
ความเสื่อมสภาพ
kwam-sèua-mót′-pâp
తిరోగమనము

-
การจำกัดความ
gan-jam′-gàt′-kwam
నిర్వచనము

-
ความแตกต่าง
kwam-dhæ̀k-dhàng
వ్యత్యాసము

-
ความยากลำบาก
kwam-yâk-lam′-bàk
కష్టము

-
ทิศทาง
tít′-tang
దిశ

-
การค้นพบ
gan-kón′-póp′
ఆవిష్కరణ

-
ความวุ่นวาย
kwam-wôon′-wai
రుగ్మత

-
ระยะห่าง
rá′-yá′-hàng
దూరము

-
ระยะทาง
rá′-yá′-tang
దూరము

-
ความหลากหลาย
kwam-làk-lǎi
వైవిధ్యము

-
ความพยายาม
kwam-pá′-ya-yam
కృషి

-
การสำรวจ
gan-sǎm′-rùat
తరచి చూచుట

-
การล้ม
gan-lóm′
పతనము

-
กำลัง
gam′-lang′
శక్తి

-
กลิ่นหอม
glìn′-hǎwm
పరిమళము

-
เสรีภาพ
sǎy-ree-pâp
స్వాతంత్ర్యము

-
ผี
pěe
మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

-
ครึ่งหนึ่ง
krêung′-nèung′
సగము

-
ความสูง
kwam-sǒong
ఎత్తు

-
ความช่วยเหลือ
kwam-chûay′-lěua
సహాయము

-
การหลบซ่อน
gan-lòp′-sâwn
దాగుకొను చోటు

-
บ้านเกิด
bân-gèr̶t
స్వదేశము

-
ความสะอาด
kwam-sà′-àt
పారిశుధ్యము

-
ความคิด
kwam-kít′
ఆలోచన

-
ภาพลวงตา
pâp-luang-dha
భ్రమ

-
จินตนาการ
jin′-dhà′-na-gan
ఊహాగానము

-
ปัญญา
bhan′-ya
గూఢచార

-
การเชิญ
gan-cher̶n
ఆహ్వానము

-
ความยุติธรรม
kwam-yóot′-dhì′-tam′-má′
న్యాయము

-
แสง
sæ̌ng
కాంతి

-
การมอง
gan-mawng
చూపు

-
การสูญเสีย
gan-sǒon-sǐa
నష్టము

-
การขยาย
ga-rók′-yai
పెద్దదిగా చేయుట

-
ความผิดพลาด
kwam-pìt′-plât
పొరపాటు

-
การฆาตกรรม
gan-kât-dhà′-gam′
హత్య

-
ประเทศชาติ
bhrà′-tâyt-chât
జాతి, దేశము

-
ความแปลกใหม่
kwam-bhlæ̀k-mài′
నూతనత్వము

-
ตัวเลือก
dhua-lêuak
ఐచ్ఛికము

-
ความอดทน
kwam-òt′-ton′
ఓపికపట్టడము

-
การวางแผน
gan-wang-pæ̌n
ప్రణాళిక

-
ปัญหา
bhan′-hǎ
సమస్య

-
การป้องกัน
gan-bhâwng-gan′
రక్షణ

-
การสะท้อน
gan-sà′-táwn
ప్రతిబింబించు

-
สาธารณรัฐ
sǎ-ta-rá′-ná′-rát′
గణతంత్రరాజ్యము

-
ความเสี่ยง
kwam-sìang
ప్రమాదము

-
ความปลอดภัย
kwam-bhlàwt-pai′
భద్రత

-
ความลับ
kwam-láp′
రహస్యము

-
เพศ
pâyt
శృంగారము

-
เงา
ngao′
నీడ

-
ขนาด
kà′-nàt
పరిమాణము

-
ความสามัคคี
kwam-sǎ-mák′-kee
ఐకమత్యము

-
ความสำเร็จ
kwam-sǎm′-rèt′
విజయము

-
การสนับสนุน
gan-sà′-nàp′-sà′-nǒon′
మద్దతు

-
ประเพณี
bhrà′-pay-nee
సంప్రదాయము

-
น้ำหนัก
nám′-nàk′
బరువు