వాతావరణము     
สภาพอากาศ

-

เมฆ
mâyk

మేఘము

-

หมอก
màwk

పొగమంచు

-

น้ำค้างแข็ง
nám-káng-kæ̌ng′

గడ్డకట్టిన మంచు

-

อุกาบาต
òo′-ga-bàt

ఉల్కాపాతం

-

รุ้ง
róong′

హరివిల్లు

-

หยดน้ำฝน
yòt′-nám-fǒn′

వర్షపు బిందువు

-

ดาว
dao

నక్షత్రం

-

แสงแดด
sæ̌ng-dæ̀t

సూర్యకిరణము

-

สภาพเปียก
sà′-pâp-bhìak

తడి పరిస్థితులు

-

ลม
lom′

గాలి

-
เครื่องวัดความกดอากาศ
krêuang-wát′-kwam-gòt′-a-gàt
భారమితి

-
เมฆ
mâyk
మేఘము

-
ความเย็น
kwam-yen′
చల్లని

-
พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
prá′-jan′-tâwk-rêung′-sêeo
చంద్రవంక

-
ความมืด
kwam-mêut
చీకటి

-
ภัยแล้ง
pai′-lǽng
కరువు

-
แผ่นดิน
pæ̀n′-din′
భూమి

-
หมอก
màwk
పొగమంచు

-
น้ำค้างแข็ง
nám-káng-kæ̌ng′
గడ్డకట్టిన మంచు

-
การจับเกาะของน้ำแข็ง
gan-jàp′-gàw′-kǎwng-nám-kæ̌ng′
ధృవప్రాంతము

-
ความร้อน
kwam-ráwn
ఉష్ణము

-
พายุเฮอริเคน
pa-yóo′-hur̶-rí′-kayn
సుడిగాలి

-
น้ำแข็งย้อย
nám-kæ̌ng′-yáwy
ఐసికల్

-
ฟ้าผ่า
fá-pà
మెఱుపు

-
อุกาบาต
òo′-ga-bàt
ఉల్కాపాతం

-
ดวงจันทร์
duang-jan′
చంద్రుడు

-
รุ้ง
róong′
హరివిల్లు

-
หยดน้ำฝน
yòt′-nám-fǒn′
వర్షపు బిందువు

-
หิมะ
hì′-má′
మంచు

-
เกล็ดหิมะ
glèt′-hì′-má′
స్నోఫ్లేక్

-
ตุ๊กตาหิมะ
dhóok′-gà′-dha-hì′-má′
మంచు మనిషి

-
ดาว
dao
నక్షత్రం

-
ฟ้าร้อง
fá-ráwng
తుఫాను

-
น้ำท่วมฉับพลัน
nám-tûam-chàp′-plan′
తుఫాను వేగము

-
พระอาทิตย์
prá′-a-tít′
సూర్యుడు

-
แสงแดด
sæ̌ng-dæ̀t
సూర్యకిరణము

-
พระอาทิตย์ตก
prá′-a-tít′-dhòk′
సూర్యాస్తమయము

-
เครื่องวัดอุณหภูมิ
krêuang-wát′-oon′-hà′-poom
ఉష్ణమాని

-
พายุฝนฟ้าคะนอง
pa-yóo′-fǒn′-fá-ká′-nawng
ఉరుము

-
พลบค่ำ
plóp′-kâm′
కను చీకటి

-
สภาพอากาศ
sà′-pâp-a-gàt
వాతావరణము

-
สภาพเปียก
sà′-pâp-bhìak
తడి పరిస్థితులు

-
ลม
lom′
గాలి