సామగ్రి     
Malzemeler

-

pirinç +

ఇత్తడి

-

çimento +

సిమెంటు

-

seramik +

పింగాణీ

-

bez +

వస్త్రము

-

bez +

వస్త్రము

-

pamuk +

ప్రత్తి

-

kristal +

స్ఫటికము

-

kir +

మురికి

-

tutkal +

జిగురు

-

deri +

బాగు చేసిన తోలు

-

metal +

లోహము

-

yağ +

చమురు

-

toz +

పొడి

-

tuz +

ఉప్పు

-

kum +

ఇసుక

-

hurda +

చెత్త

-

gümüş +

వెండి

-

taş +

రాయి

-

saman +

తృణము

-

odun +

కొయ్య

-

yün +

ఉన్ని

-
pirinç
ఇత్తడి

-
çimento
సిమెంటు

-
seramik
పింగాణీ

-
bez
వస్త్రము

-
bez
వస్త్రము

-
pamuk
ప్రత్తి

-
kristal
స్ఫటికము

-
kir
మురికి

-
tutkal
జిగురు

-
deri
బాగు చేసిన తోలు

-
metal
లోహము

-
yağ
చమురు

-
toz
పొడి

-
tuz
ఉప్పు

-
kum
ఇసుక

-
hurda
చెత్త

-
gümüş
వెండి

-
taş
రాయి

-
saman
తృణము

-
odun
కొయ్య

-
yün
ఉన్ని