సామగ్రి     
Malzemeler

-

pirinç

ఇత్తడి

-

çimento

సిమెంటు

-

seramik

పింగాణీ

-

bez

వస్త్రము

-

bez

వస్త్రము

-

pamuk

ప్రత్తి

-

kristal

స్ఫటికము

-

kir

మురికి

-

tutkal

జిగురు

-

deri

బాగు చేసిన తోలు

-

metal

లోహము

-

yağ

చమురు

-

toz

పొడి

-

tuz

ఉప్పు

-

kum

ఇసుక

-

hurda

చెత్త

-

gümüş

వెండి

-

taş

రాయి

-

saman

తృణము

-

odun

కొయ్య

-

yün

ఉన్ని

-
pirinç
ఇత్తడి

-
çimento
సిమెంటు

-
seramik
పింగాణీ

-
bez
వస్త్రము

-
bez
వస్త్రము

-
pamuk
ప్రత్తి

-
kristal
స్ఫటికము

-
kir
మురికి

-
tutkal
జిగురు

-
deri
బాగు చేసిన తోలు

-
metal
లోహము

-
yağ
చమురు

-
toz
పొడి

-
tuz
ఉప్పు

-
kum
ఇసుక

-
hurda
చెత్త

-
gümüş
వెండి

-
taş
రాయి

-
saman
తృణము

-
odun
కొయ్య

-
yün
ఉన్ని