పెద్ద జంతువులు     
Büyük hayvanlar

-

timsah

పెద్ద మొసలి

-

boynuz

దుప్పి కొమ్ములు

-

babun

బబూన్

-

ayı

ఎలుగుబంటి

-

buffalo

గేదె

-

deve

ఒంటె

-

çita

చిరుత

-

inek

గోవు

-

timsah

మొసలి

-

dinozor

డైనోసార్

-

eşek

గాడిద

-

ejderha

డ్రాగన్

-

fil

ఏనుగు

-

zürafa

జిరాఫీ

-

goril

గొరిల్లా

-

hippo

హిప్పో

-

at

గుర్రము

-

kanguru

కంగారూ

-

leopar

చిఱుతపులి

-

aslan

సింహము

-

lama

ఒక విధమైన ఒంటె

-

vaşak

శివంగి

-

canavar

భూతము

-

geyik

దుప్పి

-

devekuşu

నిప్పుకోడి

-

panda

పెద్ద జంతువు

-

domuz

పంది

-

kutup ayısı

ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-

puma

చిరుతపులి

-

gergedan

రైనో

-

geyik

మగ జింక

-

kaplan

పులి

-

mors

నీటి గుర్రము

-

yaban atı

అడవి గుర్రం

-

zebra

చారల గుర్రము

-
timsah
పెద్ద మొసలి

-
boynuz
దుప్పి కొమ్ములు

-
babun
బబూన్

-
ayı
ఎలుగుబంటి

-
buffalo
గేదె

-
deve
ఒంటె

-
çita
చిరుత

-
inek
గోవు

-
timsah
మొసలి

-
dinozor
డైనోసార్

-
eşek
గాడిద

-
ejderha
డ్రాగన్

-
fil
ఏనుగు

-
zürafa
జిరాఫీ

-
goril
గొరిల్లా

-
hippo
హిప్పో

-
at
గుర్రము

-
kanguru
కంగారూ

-
leopar
చిఱుతపులి

-
aslan
సింహము

-
lama
ఒక విధమైన ఒంటె

-
vaşak
శివంగి

-
canavar
భూతము

-
geyik
దుప్పి

-
devekuşu
నిప్పుకోడి

-
panda
పెద్ద జంతువు

-
domuz
పంది

-
kutup ayısı
ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-
puma
చిరుతపులి

-
gergedan
రైనో

-
geyik
మగ జింక

-
kaplan
పులి

-
mors
నీటి గుర్రము

-
yaban atı
అడవి గుర్రం

-
zebra
చారల గుర్రము