సారాంశ నిబంధనలు     
抽象的术语

-

管理机构
guǎnlǐ jīgòu

పరిపాలన

-

广告
guǎnggào

ప్రకటనలు

-

箭头
jiàntóu

బాణము

-

禁令
jìnlìng

నిషేధము

-

中心
zhōngxīn

కేంద్రము

-

选择
xuǎnzé

ఎంపిక

-

协作
xiézuò

సహకారము

-

颜色
yánsè

రంగు

-

接触
jiēchù

పరిచయము

-

危险
wéixiǎn

అపాయము

-

爱的宣言
ài de xuānyán

ప్రేమ ప్రకటన

-

朽坏
xiǔ huài

తిరోగమనము

-

定义
dìngyì

నిర్వచనము

-

区别
qūbié

వ్యత్యాసము

-

难度
nándù

కష్టము

-

发现
fāxiàn

ఆవిష్కరణ

-

混乱
hǔnluàn

రుగ్మత

-

距离
jùlí

దూరము

-

距离
jùlí

దూరము

-

多样性
duōyàng xìng

వైవిధ్యము

-

努力
nǔlì

కృషి

-

探索
tànsuǒ

తరచి చూచుట

-

跌落
diéluò

పతనము

-


శక్తి

-

香味
xiāngwèi

పరిమళము

-

自由
zìyóu

స్వాతంత్ర్యము

-


guǐ

మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

-


bàn

సగము

-

高度
gāodù

ఎత్తు

-

帮助
bāngzhù

సహాయము

-

藏身之地
cángshēn zhī dì

దాగుకొను చోటు

-

故乡
gùxiāng

స్వదేశము

-

卫生
wèishēng

పారిశుధ్యము

-

想法
xiǎngfǎ

ఆలోచన

-

幻觉
huànjué

భ్రమ

-

想象力
xiǎngxiàng lì

ఊహాగానము

-

聪明
cōngmíng

గూఢచార

-

邀请
yāoqǐng

ఆహ్వానము

-

正义
zhèngyì

న్యాయము

-


guāng

కాంతి

-

目光
mùguāng

చూపు

-

损失
sǔnshī

నష్టము

-

放大倍率
fàngdà bèilǜ

పెద్దదిగా చేయుట

-

错误
cuòwù

పొరపాటు

-

谋杀
móushā

హత్య

-

民族
mínzú

జాతి, దేశము

-

新颖
xīnyǐng

నూతనత్వము

-

可能性
kěnéng xìng

ఐచ్ఛికము

-

耐心
nàixīn

ఓపికపట్టడము

-

规划
guīhuà

ప్రణాళిక

-

问题
wèntí

సమస్య

-

保护
bǎohù

రక్షణ

-

反射
fǎnshè

ప్రతిబింబించు

-

共和国
gònghéguó

గణతంత్రరాజ్యము

-

风险
fēngxiǎn

ప్రమాదము

-

安全
ānquán

భద్రత

-

秘密
mìmì

రహస్యము

-

性别
xìngbié

శృంగారము

-

大小
dàxiǎo

పరిమాణము

-

团结
tuánjié

ఐకమత్యము

-

成功
chénggōng

విజయము

-

支持
zhīchí

మద్దతు

-

传统
chuántǒng

సంప్రదాయము

-

重量
zhòngliàng

బరువు

-
管理机构
guǎnlǐ jīgòu
పరిపాలన

-
广告
guǎnggào
ప్రకటనలు

-
箭头
jiàntóu
బాణము

-
禁令
jìnlìng
నిషేధము

-
职业生涯
zhíyè shēngyá
కెరీర్

-
中心
zhōngxīn
కేంద్రము

-
选择
xuǎnzé
ఎంపిక

-
协作
xiézuò
సహకారము

-
颜色
yánsè
రంగు

-
接触
jiēchù
పరిచయము

-
危险
wéixiǎn
అపాయము

-
爱的宣言
ài de xuānyán
ప్రేమ ప్రకటన

-
朽坏
xiǔ huài
తిరోగమనము

-
定义
dìngyì
నిర్వచనము

-
区别
qūbié
వ్యత్యాసము

-
难度
nándù
కష్టము

-
方向
fāngxiàng
దిశ

-
发现
fāxiàn
ఆవిష్కరణ

-
混乱
hǔnluàn
రుగ్మత

-
距离
jùlí
దూరము

-
距离
jùlí
దూరము

-
多样性
duōyàng xìng
వైవిధ్యము

-
努力
nǔlì
కృషి

-
探索
tànsuǒ
తరచి చూచుట

-
跌落
diéluò
పతనము

-


శక్తి

-
香味
xiāngwèi
పరిమళము

-
自由
zìyóu
స్వాతంత్ర్యము

-

guǐ
మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

-

bàn
సగము

-
高度
gāodù
ఎత్తు

-
帮助
bāngzhù
సహాయము

-
藏身之地
cángshēn zhī dì
దాగుకొను చోటు

-
故乡
gùxiāng
స్వదేశము

-
卫生
wèishēng
పారిశుధ్యము

-
想法
xiǎngfǎ
ఆలోచన

-
幻觉
huànjué
భ్రమ

-
想象力
xiǎngxiàng lì
ఊహాగానము

-
聪明
cōngmíng
గూఢచార

-
邀请
yāoqǐng
ఆహ్వానము

-
正义
zhèngyì
న్యాయము

-

guāng
కాంతి

-
目光
mùguāng
చూపు

-
损失
sǔnshī
నష్టము

-
放大倍率
fàngdà bèilǜ
పెద్దదిగా చేయుట

-
错误
cuòwù
పొరపాటు

-
谋杀
móushā
హత్య

-
民族
mínzú
జాతి, దేశము

-
新颖
xīnyǐng
నూతనత్వము

-
可能性
kěnéng xìng
ఐచ్ఛికము

-
耐心
nàixīn
ఓపికపట్టడము

-
规划
guīhuà
ప్రణాళిక

-
问题
wèntí
సమస్య

-
保护
bǎohù
రక్షణ

-
反射
fǎnshè
ప్రతిబింబించు

-
共和国
gònghéguó
గణతంత్రరాజ్యము

-
风险
fēngxiǎn
ప్రమాదము

-
安全
ānquán
భద్రత

-
秘密
mìmì
రహస్యము

-
性别
xìngbié
శృంగారము

-
阴影
yīnyǐng
నీడ

-
大小
dàxiǎo
పరిమాణము

-
团结
tuánjié
ఐకమత్యము

-
成功
chénggōng
విజయము

-
支持
zhīchí
మద్దతు

-
传统
chuántǒng
సంప్రదాయము

-
重量
zhòngliàng
బరువు