సామగ్రి     
材料

-

黄铜
huáng tóng

ఇత్తడి

-

水泥
shuǐní

సిమెంటు

-

陶瓷
táocí

పింగాణీ

-

抹布
mābù

వస్త్రము

-


వస్త్రము

-

棉花
miánhuā

ప్రత్తి

-

水晶
shuǐjīng

స్ఫటికము

-

污垢
wūgòu

మురికి

-

胶水
jiāoshuǐ

జిగురు

-

皮革
pígé

బాగు చేసిన తోలు

-

金属
jīnshǔ

లోహము

-


yóu

చమురు

-


fěn

పొడి

-


yán

ఉప్పు

-


shā

ఇసుక

-

废铁
fèi tiě

చెత్త

-


yín

వెండి

-

石头
shítou

రాయి

-

秸秆
jiēgǎn

తృణము

-

木材
mùcái

కొయ్య

-

羊毛
yángmáo

ఉన్ని

-
黄铜
huáng tóng
ఇత్తడి

-
水泥
shuǐní
సిమెంటు

-
陶瓷
táocí
పింగాణీ

-
抹布
mābù
వస్త్రము

-


వస్త్రము

-
棉花
miánhuā
ప్రత్తి

-
水晶
shuǐjīng
స్ఫటికము

-
污垢
wūgòu
మురికి

-
胶水
jiāoshuǐ
జిగురు

-
皮革
pígé
బాగు చేసిన తోలు

-
金属
jīnshǔ
లోహము

-

yóu
చమురు

-

fěn
పొడి

-

yán
ఉప్పు

-

shā
ఇసుక

-
废铁
fèi tiě
చెత్త

-

yín
వెండి

-
石头
shítou
రాయి

-
秸秆
jiēgǎn
తృణము

-
木材
mùcái
కొయ్య

-
羊毛
yángmáo
ఉన్ని