పెద్ద జంతువులు     
大动物

-

短吻鳄
duǎn wěn è

పెద్ద మొసలి

-

鹿角
lùjiǎo

దుప్పి కొమ్ములు

-

狒狒
fèifèi

బబూన్

-


xióng

ఎలుగుబంటి

-

水牛
shuǐniú

గేదె

-

骆驼
luòtuó

ఒంటె

-

猎豹
lièbào

చిరుత

-

母牛
mǔ niú

గోవు

-

鳄鱼
èyú

మొసలి

-

恐龙
kǒnglóng

డైనోసార్

-


గాడిద

-


lóng

డ్రాగన్

-

大象
dà xiàng

ఏనుగు

-

长颈鹿
chángjǐnglù

జిరాఫీ

-

大猩猩
dà xīngxīng

గొరిల్లా

-

河马
hémǎ

హిప్పో

-


గుర్రము

-

袋鼠
dàishǔ

కంగారూ

-


bào

చిఱుతపులి

-

狮子
shīzi

సింహము

-

美洲驼
měizhōu tuó

ఒక విధమైన ఒంటె

-

猞猁
shē lì

శివంగి

-

怪物
guàiwù

భూతము

-

驼鹿
tuólù

దుప్పి

-

鸵鸟
tuóniǎo

నిప్పుకోడి

-

熊猫
xióngmāo

పెద్ద జంతువు

-


zhū

పంది

-

北极熊
běijíxióng

ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-

美洲狮
měizhōu shī

చిరుతపులి

-

犀牛
xīniú

రైనో

-

雄鹿
xióng lù

మగ జింక

-

老虎
lǎohǔ

పులి

-

海象
hǎixiàng

నీటి గుర్రము

-

野马
yěmǎ

అడవి గుర్రం

-

斑马
bānmǎ

చారల గుర్రము

-
短吻鳄
duǎn wěn è
పెద్ద మొసలి

-
鹿角
lùjiǎo
దుప్పి కొమ్ములు

-
狒狒
fèifèi
బబూన్

-

xióng
ఎలుగుబంటి

-
水牛
shuǐniú
గేదె

-
骆驼
luòtuó
ఒంటె

-
猎豹
lièbào
చిరుత

-
母牛
mǔ niú
గోవు

-
鳄鱼
èyú
మొసలి

-
恐龙
kǒnglóng
డైనోసార్

-


గాడిద

-

lóng
డ్రాగన్

-
大象
dà xiàng
ఏనుగు

-
长颈鹿
chángjǐnglù
జిరాఫీ

-
大猩猩
dà xīngxīng
గొరిల్లా

-
河马
hémǎ
హిప్పో

-


గుర్రము

-
袋鼠
dàishǔ
కంగారూ

-

bào
చిఱుతపులి

-
狮子
shīzi
సింహము

-
美洲驼
měizhōu tuó
ఒక విధమైన ఒంటె

-
猞猁
shē lì
శివంగి

-
怪物
guàiwù
భూతము

-
驼鹿
tuólù
దుప్పి

-
鸵鸟
tuóniǎo
నిప్పుకోడి

-
熊猫
xióngmāo
పెద్ద జంతువు

-

zhū
పంది

-
北极熊
běijíxióng
ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-
美洲狮
měizhōu shī
చిరుతపులి

-
犀牛
xīniú
రైనో

-
雄鹿
xióng lù
మగ జింక

-
老虎
lǎohǔ
పులి

-
海象
hǎixiàng
నీటి గుర్రము

-
野马
yěmǎ
అడవి గుర్రం

-
斑马
bānmǎ
చారల గుర్రము