ቴክኖሎጂ     
Тэхналогія

-

паветраная помпа
pavietranaja pompa
+

-

аэраздымка
aerazdymka
+

-

шарыкавы падшыпнік
šarykavy padšypnik
+

-

батарэя
batareja
+

-

веласіпедны ланцуг
vielasipiedny lancuh
+

-

кабель
kabieĺ
+

-

кабельны барабан
kabieĺny baraban
+

-

фотакамера
fotakamiera
+

-

касета
kasieta
+

-

зараднае прыстасаванне
zaradnaje prystasavannie
+

-

кабіна
kabina
+

-

зубчастае кола
zubčastaje kola
+

-

кодавы замок
kodavy zamok
+

-

кампутар
kamputar
+

-

кран
kran
+

-

працоўны стол
pracoŭny stol
+

-

буравая ўстаноўка
buravaja ŭstanoŭka
+

-

дыскавод
dyskavod
+

-

DVD дыск
DVD dysk
+

-

электрарухавік
eliektraruchavik
+

-

энергія
enierhija
+

-

экскаватар
ekskavatar
+

-

факс
faks
+

-

плёнкавая камера
plionkavaja kamiera
+

-

дыскета
dyskieta
+

-

падводныя акуляры
padvodnyja akuliary
+

-

жорсткі дыск
žorstki dysk
+

-

джойсцік
džojscik
+

-

клавіша
klaviša
+

-

пасадка
pasadka
+

-

ноўтбук
noŭtbuk
+

-

газонакасілка
hazonakasilka
+

-

аб'ектыў
abjektyŭ
+

-

машына
mašyna
+

-

марскі прапелер
marski prapielier
+

-

шахта
šachta
+

-

падвойны сокет
padvojny sokiet
+

-

прынтэр
prynter
+

-

праграма
prahrama
+

-

прапелер
prapielier
+

-

помпа
pompa
+

-

прайгравальнік
prajhravaĺnik
+

-

пульт дыстанцыйнага кіравання
puĺt dystancyjnaha kiravannia
+

-

робат
robat
+

-

спадарожнікавая антэна
spadarožnikavaja antena
+

-

швейная машына
šviejnaja mašyna
+

-

слайдавы фільм
slajdavy fiĺm
+

-

сонечная тэхналогія
soniečnaja technalohija
+

-

касмічны човен
kasmičny čovien
+

-

каток
katok
+

-

падвеска
padvieska
+

-

пераключальнік
pierakliučaĺnik
+

-

вымяральная рулетка
vymiaraĺnaja rulietka
+

-

тэхналогія
technalohija
+

-

тэлефон
teliefon
+

-

тэлеаб'ектыў
telieabjektyŭ
+

-

тэлескоп
telieskop
+

-

USB флэшка
USB fleška
+

-

клапан
klapan
+

-

відэакамера
videakamiera
+

-

напружанне
napružannie
+

-

вадзяное кола
vadzianoje kola
+

-

ветра-сілавая турбіна
vietra-silavaja turbina
+

-

вятрак
viatrak
+

-
паветраная помпа
pavietranaja pompa


-
аэраздымка
aerazdymka


-
шарыкавы падшыпнік
šarykavy padšypnik


-
батарэя
batareja


-
веласіпедны ланцуг
vielasipiedny lancuh


-
кабель
kabieĺ


-
кабельны барабан
kabieĺny baraban


-
фотакамера
fotakamiera


-
касета
kasieta


-
зараднае прыстасаванне
zaradnaje prystasavannie


-
кабіна
kabina


-
зубчастае кола
zubčastaje kola


-
кодавы замок
kodavy zamok


-
кампутар
kamputar


-
кран
kran


-
працоўны стол
pracoŭny stol


-
буравая ўстаноўка
buravaja ŭstanoŭka


-
дыскавод
dyskavod


-
DVD дыск
DVD dysk


-
электрарухавік
eliektraruchavik


-
энергія
enierhija


-
экскаватар
ekskavatar


-
факс
faks


-
плёнкавая камера
plionkavaja kamiera


-
дыскета
dyskieta


-
падводныя акуляры
padvodnyja akuliary


-
жорсткі дыск
žorstki dysk


-
джойсцік
džojscik


-
клавіша
klaviša


-
пасадка
pasadka


-
ноўтбук
noŭtbuk


-
газонакасілка
hazonakasilka


-
аб'ектыў
abjektyŭ


-
машына
mašyna


-
марскі прапелер
marski prapielier


-
шахта
šachta


-
падвойны сокет
padvojny sokiet


-
прынтэр
prynter


-
праграма
prahrama


-
прапелер
prapielier


-
помпа
pompa


-
прайгравальнік
prajhravaĺnik


-
пульт дыстанцыйнага кіравання
puĺt dystancyjnaha kiravannia


-
робат
robat


-
спадарожнікавая антэна
spadarožnikavaja antena


-
швейная машына
šviejnaja mašyna


-
слайдавы фільм
slajdavy fiĺm


-
сонечная тэхналогія
soniečnaja technalohija


-
касмічны човен
kasmičny čovien


-
каток
katok


-
падвеска
padvieska


-
пераключальнік
pierakliučaĺnik


-
вымяральная рулетка
vymiaraĺnaja rulietka


-
тэхналогія
technalohija


-
тэлефон
teliefon


-
тэлеаб'ектыў
telieabjektyŭ


-
тэлескоп
telieskop


-
USB флэшка
USB fleška


-
клапан
klapan


-
відэакамера
videakamiera


-
напружанне
napružannie


-
вадзяное кола
vadzianoje kola


-
ветра-сілавая турбіна
vietra-silavaja turbina


-
вятрак
viatrak