Şehir     
เมือง

-
สนามบิน
sà′-nǎm-bin′
havaalanı

-
อาคารที่พักอาศัย
a-kan-têe-pák′-a-sǎi′
apartman

-
ม้านั่ง
má-nâng′
banka

-
เมืองใหญ่
meuang-yài′
büyük şehir

-
ทางจักรยาน
tang-jàk′-rá′-yan
bisiklet yolu

-
ท่าเรือ
tâ-reua
tekne limanı

-
เมืองหลวง
meuang-lǔang
sermaye

-
ระฆัง
rá′-kang′
çan

-
สุสาน
sòo′-sǎn
mezarlık

-
โรงภาพยนตร์
rong-pâp-pá′-yon′
sinema

-
เมือง
meuang
şehir

-
แผนที่เมือง
pæ̌n-têe-meuang
şehir haritası

-
อาชญากรรม
àt-chá′-ya-gam′
suç

-
การเดินประท้วง
gan-der̶n-bhrà′-túang
gösteri

-
งานออกร้านแสดงสินค้า
ngan-àwk-rán-sæ̌-dong′-sǐn′-ká
fuar

-
นักดับเพลิง
nák′-dàp′-pler̶ng
itfaiye

-
น้ำพุ
nám-póo′
çeşme

-
ขยะ
kà′-yà′
çöp

-
ท่าเรือ / ท่าเรือ
tâ-reua-tâ-reua
liman / liman

-
โรงแรม
rong-ræm
otel

-
หัวก๊อกน้ำ
hǔa-gáwk-nám
hidrant

-
สถานที่สำคัญ
sà′-tǎn-têe-sǎm′-kan′
dönüm noktası

-
ตู้ไปรษณีย์
dhôo-bhrai′-sà′-nee
posta kutusu

-
เพื่อนบ้าน
pêuan-bân
mahalle

-
แสงนีออน
sæ̌ng-nee-awn
neon ışık

-
ไนท์คลับ
nai′-kláp′
gece kulübü

-
เมืองเก่า
meuang-gào′
eski şehir

-
โอเปร่า
oh-bhrào′
opera

-
สวนสาธารณะ
sǔan-sǎ-ta-rá′-ná′
park

-
ม้านั่งในสวน
má-nâng′-nai′-sǔan
bank

-
ที่จอดรถ
têe-jàwt-rót′
otopark

-
ตู้โทรศัพท์
dhôo-toh-rá′-sàp′
telefon kulübesi

-
รหัสไปรษณีย์ (ZIP)
rá′-hàt′-bhrai′-sà′-nee
posta kodu (ZIP)

-
คุก
kóok′
cezaevi

-
ผับ
pàp′
pub

-
สถานที่ท่องเที่ยว
sà′-tǎn-têe-tâwng-têeo
manzara

-
เส้นขอบฟ้า
sên′-kàwp-fá
şehrin silueti

-
ไฟถนน
fai′-tà′-non′
sokak lambası

-
สำนักงานท่องเที่ยว
sǎm′-nák′-ngan-tâwng-têeo
turizm ofisi

-
หอคอย
hǎw-kawy
kule

-
อุโมงค์
òo′-mong
tünel

-
ยานพาหนะ
yan-pa-hà′-ná′
araç

-
หมู่บ้าน
mòo-bân
köy

-
แทงค์น้ำ
tæng-nám
su kulesi