Hava     
สภาพอากาศ

-
เครื่องวัดความกดอากาศ
krêuang-wát′-kwam-gòt′-a-gàt
barometre

-
เมฆ
mâyk
bulut

-
ความเย็น
kwam-yen′
soğuk

-
พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
prá′-jan′-tâwk-rêung′-sêeo
hilal

-
ความมืด
kwam-mêut
karanlık

-
ภัยแล้ง
pai′-lǽng
kuraklık

-
แผ่นดิน
pæ̀n′-din′
toprak

-
หมอก
màwk
sis

-
น้ำค้างแข็ง
nám-káng-kæ̌ng′
don

-
การจับเกาะของน้ำแข็ง
gan-jàp′-gàw′-kǎwng-nám-kæ̌ng′
don

-
ความร้อน
kwam-ráwn
isı

-
พายุเฮอริเคน
pa-yóo′-hur̶-rí′-kayn
kasırga

-
น้ำแข็งย้อย
nám-kæ̌ng′-yáwy
saçak

-
ฟ้าผ่า
fá-pà
yıldırım

-
อุกาบาต
òo′-ga-bàt
meteor

-
ดวงจันทร์
duang-jan′
ay

-
รุ้ง
róong′
gökkuşağı

-
หยดน้ำฝน
yòt′-nám-fǒn′
yağmur damlası

-
หิมะ
hì′-má′
kar

-
เกล็ดหิมะ
glèt′-hì′-má′
kar tanesi

-
ตุ๊กตาหิมะ
dhóok′-gà′-dha-hì′-má′
kardan adam

-
ดาว
dao
yıldız

-
ฟ้าร้อง
fá-ráwng
fırtına

-
น้ำท่วมฉับพลัน
nám-tûam-chàp′-plan′
fırtına kabarması

-
พระอาทิตย์
prá′-a-tít′
güneş

-
แสงแดด
sæ̌ng-dæ̀t
güneş ışığı

-
พระอาทิตย์ตก
prá′-a-tít′-dhòk′
gün batımı

-
เครื่องวัดอุณหภูมิ
krêuang-wát′-oon′-hà′-poom
termometre

-
พายุฝนฟ้าคะนอง
pa-yóo′-fǒn′-fá-ká′-nawng
fırtına

-
พลบค่ำ
plóp′-kâm′
alacakaranlık

-
สภาพอากาศ
sà′-pâp-a-gàt
hava

-
สภาพเปียก
sà′-pâp-bhìak
ıslak koşul

-
ลม
lom′
rüzgar