‫جانور‬     
Bestoj

-

la germana ŝafhundo +

‫جرمن نسل کا کتّا‬

-

la besto +

‫جانور‬

-

la beko +

‫چونچ‬

-

la kastoro +

‫اود بلاو‬

-

la mordo +

‫کاٹنا‬

-

la apro +

‫جنگلی خنزیر‬

-

la kaĝo +

‫پنجرہ‬

-

la bovido +

‫بچھیا‬

-

la kato +

‫بلی‬

-

la kokideto +

‫چوزہ‬

-

la kokido +

‫مرغی‬

-

la cervo +

‫ہرن‬

-

la hundo +

‫کتّا‬

-

la delfeno +

‫ڈولفن‬

-

la anaso +

‫بطخ‬

-

la aglo +

‫عقاب‬

-

la plumo +

‫پر‬

-

la flamengo +

‫راجہنس‬

-

la ĉevalido +

‫گھوڑے کا بچّہ‬

-

la manĝaĵo +

‫چارہ‬

-

la vulpo +

‫لومڑی‬

-

la kapro +

‫بکری‬

-

la ansero +

‫ہنس‬

-

la leporo +

‫خرگوش‬

-

la kokino +

‫مرغی‬

-

la ardeo +

‫بگلا‬

-

la korno +

‫سینگ‬

-

la hufofero +

‫گھوڑے کی نعل‬

-

la ŝafido +

‫بھیڑ / میمنہ‬

-

la kondukŝnuro +

‫کتے کو باندھنے کی ڈوری‬

-

la omaro +

‫جھینگا‬

-

la bestamo +

‫جانوروں سے محبت‬

-

la simio +

‫بندر‬

-

la buŝumo +

‫چھینکا‬

-

la nesto +

‫گھونسلہ‬

-

la strigo +

‫الّو‬

-

la papago +

‫طوطا‬

-

la pavo +

‫مور‬

-

la pelikano +

‫ماہی خور آبی پرندہ‬

-

la pingveno +

‫پنکھ دار بحری پرندہ / پینگوئن‬

-

la dombesto +

‫پالتو کتّا‬

-

la kolombo +

‫کبوتر‬

-

la kuniklo +

‫خرگوش‬

-

la koko +

‫مرغا‬

-

la marleono +

‫سمندری شیر‬

-

la mevo +

‫سمندری بگلا‬

-

la foko +

‫سمندری کتّا‬

-

la ŝafo +

‫بھیڑ‬

-

la serpento +

‫سانپ‬

-

la cikonio +

‫سارس ‬

-

la cigno +

‫ہنس‬

-

la truto +

‫میٹھے پانی کی مچھلی‬

-

la meleagro +

‫فیل مرغ / ترکی‬

-

la testudo +

‫کچھوا‬

-

la vulturo +

‫گدھ‬

-

la lupo +

‫بھیڑیا‬

-
la germana ŝafhundo
‫جرمن نسل کا کتّا‬

-
la besto
‫جانور‬

-
la beko
‫چونچ‬

-
la kastoro
‫اود بلاو‬

-
la mordo
‫کاٹنا‬

-
la apro
‫جنگلی خنزیر‬

-
la kaĝo
‫پنجرہ‬

-
la bovido
‫بچھیا‬

-
la kato
‫بلی‬

-
la kokideto
‫چوزہ‬

-
la kokido
‫مرغی‬

-
la cervo
‫ہرن‬

-
la hundo
‫کتّا‬

-
la delfeno
‫ڈولفن‬

-
la anaso
‫بطخ‬

-
la aglo
‫عقاب‬

-
la plumo
‫پر‬

-
la flamengo
‫راجہنس‬

-
la ĉevalido
‫گھوڑے کا بچّہ‬

-
la manĝaĵo
‫چارہ‬

-
la vulpo
‫لومڑی‬

-
la kapro
‫بکری‬

-
la ansero
‫ہنس‬

-
la leporo
‫خرگوش‬

-
la kokino
‫مرغی‬

-
la ardeo
‫بگلا‬

-
la korno
‫سینگ‬

-
la hufofero
‫گھوڑے کی نعل‬

-
la ŝafido
‫بھیڑ / میمنہ‬

-
la kondukŝnuro
‫کتے کو باندھنے کی ڈوری‬

-
la omaro
‫جھینگا‬

-
la bestamo
‫جانوروں سے محبت‬

-
la simio
‫بندر‬

-
la buŝumo
‫چھینکا‬

-
la nesto
‫گھونسلہ‬

-
la strigo
‫الّو‬

-
la papago
‫طوطا‬

-
la pavo
‫مور‬

-
la pelikano
‫ماہی خور آبی پرندہ‬

-
la pingveno
‫پنکھ دار بحری پرندہ / پینگوئن‬

-
la dombesto
‫پالتو کتّا‬

-
la kolombo
‫کبوتر‬

-
la kuniklo
‫خرگوش‬

-
la koko
‫مرغا‬

-
la marleono
‫سمندری شیر‬

-
la mevo
‫سمندری بگلا‬

-
la foko
‫سمندری کتّا‬

-
la ŝafo
‫بھیڑ‬

-
la serpento
‫سانپ‬

-
la cikonio
‫سارس ‬

-
la cigno
‫ہنس‬

-
la truto
‫میٹھے پانی کی مچھلی‬

-
la meleagro
‫فیل مرغ / ترکی‬

-
la testudo
‫کچھوا‬

-
la vulturo
‫گدھ‬

-
la lupo
‫بھیڑیا‬