‫پودے‬     
Plantoj

-

la bambuo +

‫بانس‬

-

la floraĵo +

‫پھول‬

-

la florbukedo +

‫پھولوں کا گچھا‬

-

la branĉo +

‫شاخ‬

-

la burĝono +

‫کلی‬

-

la kakto +

‫کیکٹس‬

-

la trifolio +

‫سہ شاخہ‬

-

la pina konuso +

‫مخروطہ‬

-

la cejano +

‫ترنجان‬

-

la krokuso +

‫ایک قسم کا پودہ‬

-

la jonkvilo +

‫نرگس‬

-

la lekanto +

‫ڈیزی‬

-

la leontodo +

‫ککروندا‬

-

la floro +

‫پھول‬

-

la foliaro +

‫پتہ‬

-

la greno / la cerealo +

‫گندم‬

-

la herbo +

‫گھاس‬

-

la kresko +

‫پیداوار‬

-

la hiacinto +

‫سنبل کے قسم کا ایک پودا‬

-

la gazono +

‫لان‬

-

la lilio +

‫للی‬

-

la linsemo +

‫السی‬

-

la fungo +

‫کھمبی‬

-

la olivarbo +

‫زیتون کا درخت‬

-

la palmo +

‫کھجور کا درخت‬

-

la penseo +

‫بنفشہ کا پھول‬

-

la persikarbo +

‫آڑو کا درخت‬

-

la planto +

‫پودہ‬

-

la papaveto +

‫پوست‬

-

la radiko +

‫جڑ‬

-

la rozo +

‫گلاب‬

-

la semo +

‫بیج‬

-

la galanto +

‫گل حسرت‬

-

la sunfloro +

‫سورج مکھی‬

-

la dorno +

‫کانٹا‬

-

la trunko +

‫تنا‬

-

la tulipo +

‫گل لالہ‬

-

la akvolilio +

‫نیلوفر‬

-

la tritiko +

‫گندم‬

-
la bambuo
‫بانس‬

-
la floraĵo
‫پھول‬

-
la florbukedo
‫پھولوں کا گچھا‬

-
la branĉo
‫شاخ‬

-
la burĝono
‫کلی‬

-
la kakto
‫کیکٹس‬

-
la trifolio
‫سہ شاخہ‬

-
la pina konuso
‫مخروطہ‬

-
la cejano
‫ترنجان‬

-
la krokuso
‫ایک قسم کا پودہ‬

-
la jonkvilo
‫نرگس‬

-
la lekanto
‫ڈیزی‬

-
la leontodo
‫ککروندا‬

-
la floro
‫پھول‬

-
la foliaro
‫پتہ‬

-
la greno / la cerealo
‫گندم‬

-
la herbo
‫گھاس‬

-
la kresko
‫پیداوار‬

-
la hiacinto
‫سنبل کے قسم کا ایک پودا‬

-
la gazono
‫لان‬

-
la lilio
‫للی‬

-
la linsemo
‫السی‬

-
la fungo
‫کھمبی‬

-
la olivarbo
‫زیتون کا درخت‬

-
la palmo
‫کھجور کا درخت‬

-
la penseo
‫بنفشہ کا پھول‬

-
la persikarbo
‫آڑو کا درخت‬

-
la planto
‫پودہ‬

-
la papaveto
‫پوست‬

-
la radiko
‫جڑ‬

-
la rozo
‫گلاب‬

-
la semo
‫بیج‬

-
la galanto
‫گل حسرت‬

-
la sunfloro
‫سورج مکھی‬

-
la dorno
‫کانٹا‬

-
la trunko
‫تنا‬

-
la tulipo
‫گل لالہ‬

-
la akvolilio
‫نیلوفر‬

-
la tritiko
‫گندم‬