‫ذہنی پیرائے‬     
Апстрактни поими

-

администрација
administraciJa
+

‫انتظامیہ‬

-

рекламирање
reklamiranje
+

‫اشتہار‬

-

стрела
strela
+

‫تیر کا نشان‬

-

забрана
zabrana
+

‫ممنوع‬

-

кариера
kariera
+

‫پیشہ وارانہ زندگی‬

-

центар
centar
+

‫مرکز‬

-

избор
izbor
+

‫انتخاب‬

-

соработка
sorabotka
+

‫ساتھ کام کرنا‬

-

боја
boJa
+

‫رنگ‬

-

контакт
kontakt
+

‫رابطہ‬

-

опасност
opasnost
+

‫خطرہ‬

-

изјава на љубов
izJava na ljubov
+

‫محبت کا پیغام‬

-

пад
pad
+

‫توڑ پھوڑ‬

-

дефиниција
definiciJa
+

‫تعریف‬

-

разлика
razlika
+

‫فرق‬

-

тешкотија
teškotiJa
+

‫مشکل‬

-

насока
nasoka
+

‫سمت‬

-

откритие
otkritie
+

‫دریافت‬

-

неред
nered
+

‫بد نظمی‬

-

растојание
rastoJanie
+

‫دور‬

-

растојание
rastoJanie
+

‫فاصلہ‬

-

разновидност
raznovidnost
+

‫ڈائیورسٹی‬

-

напор
napor
+

‫کوشش‬

-

истражување
istražuvanje
+

‫تلاش‬

-

пад
pad
+

‫گرنا / زوال‬

-

сила
sila
+

‫قوت‬

-

мирис
miris
+

‫خوشبو‬

-

слобода
sloboda
+

‫آزادی‬

-

дух
duh
+

‫بھوت‬

-

половина
polovina
+

‫آدھا‬

-

висина
visina
+

‫اونچائی‬

-

помош
pomoš
+

‫مدد‬

-

место за криење
mesto za krienje
+

‫چھپنے کی جگہ‬

-

татковина
tatkovina
+

‫وطن‬

-

хигиена
higiena
+

‫صفائی‬

-

идеја
ideJa
+

‫خیال‬

-

илузија
iluziJa
+

‫فریب نظر‬

-

имагинација
imaginaciJa
+

‫تصور‬

-

интелигенција
inteligenciJa
+

‫ذہانت‬

-

покана
pokana
+

‫دعوت‬

-

правда
pravda
+

‫انصاف‬

-

светлина
svetlina
+

‫روشنی‬

-

изглед
izgled
+

‫نظر‬

-

загуба
zaguba
+

‫نقصان‬

-

зголемување
zgolemuvanje
+

‫بڑا کرنا / اضافہ کرنا‬

-

грешка
greška
+

‫غلطی‬

-

убиство
ubistvo
+

‫قتل‬

-

нација
naciJa
+

‫قوم‬

-

новост
novost
+

‫نئی چیز‬

-

опција
opciJa
+

‫انتخاب‬

-

трпение
trpenie
+

‫صبر‬

-

планирање
planiranje
+

‫منصوبہ‬

-

проблем
problem
+

‫مسئلہ‬

-

заштита
zaštita
+

‫بچاؤ‬

-

одраз
odraz
+

‫انعکاس‬

-

република
republika
+

‫ریپبلک‬

-

ризик
rizik
+

‫خطرہ‬

-

безбедност
bezbednost
+

‫حفاظت‬

-

тајна
taJna
+

‫راز‬

-

пол
pol
+

‫جنس‬

-

сенка
senka
+

‫سایہ‬

-

големина
golemina
+

‫ناپ / سائز‬

-

солидарност
solidarnost
+

‫یک جہتی‬

-

успех
uspeh
+

‫کامیابی‬

-

поддршка
poddrška
+

‫سہارا‬

-

традиција
tradiciJa
+

‫روایت‬

-

тежина
težina
+

‫وزن‬

-
администрација
administraciJa
‫انتظامیہ‬

-
рекламирање
reklamiranje
‫اشتہار‬

-
стрела
strela
‫تیر کا نشان‬

-
забрана
zabrana
‫ممنوع‬

-
кариера
kariera
‫پیشہ وارانہ زندگی‬

-
центар
centar
‫مرکز‬

-
избор
izbor
‫انتخاب‬

-
соработка
sorabotka
‫ساتھ کام کرنا‬

-
боја
boJa
‫رنگ‬

-
контакт
kontakt
‫رابطہ‬

-
опасност
opasnost
‫خطرہ‬

-
изјава на љубов
izJava na ljubov
‫محبت کا پیغام‬

-
пад
pad
‫توڑ پھوڑ‬

-
дефиниција
definiciJa
‫تعریف‬

-
разлика
razlika
‫فرق‬

-
тешкотија
teškotiJa
‫مشکل‬

-
насока
nasoka
‫سمت‬

-
откритие
otkritie
‫دریافت‬

-
неред
nered
‫بد نظمی‬

-
растојание
rastoJanie
‫دور‬

-
растојание
rastoJanie
‫فاصلہ‬

-
разновидност
raznovidnost
‫ڈائیورسٹی‬

-
напор
napor
‫کوشش‬

-
истражување
istražuvanje
‫تلاش‬

-
пад
pad
‫گرنا / زوال‬

-
сила
sila
‫قوت‬

-
мирис
miris
‫خوشبو‬

-
слобода
sloboda
‫آزادی‬

-
дух
duh
‫بھوت‬

-
половина
polovina
‫آدھا‬

-
висина
visina
‫اونچائی‬

-
помош
pomoš
‫مدد‬

-
место за криење
mesto za krienje
‫چھپنے کی جگہ‬

-
татковина
tatkovina
‫وطن‬

-
хигиена
higiena
‫صفائی‬

-
идеја
ideJa
‫خیال‬

-
илузија
iluziJa
‫فریب نظر‬

-
имагинација
imaginaciJa
‫تصور‬

-
интелигенција
inteligenciJa
‫ذہانت‬

-
покана
pokana
‫دعوت‬

-
правда
pravda
‫انصاف‬

-
светлина
svetlina
‫روشنی‬

-
изглед
izgled
‫نظر‬

-
загуба
zaguba
‫نقصان‬

-
зголемување
zgolemuvanje
‫بڑا کرنا / اضافہ کرنا‬

-
грешка
greška
‫غلطی‬

-
убиство
ubistvo
‫قتل‬

-
нација
naciJa
‫قوم‬

-
новост
novost
‫نئی چیز‬

-
опција
opciJa
‫انتخاب‬

-
трпение
trpenie
‫صبر‬

-
планирање
planiranje
‫منصوبہ‬

-
проблем
problem
‫مسئلہ‬

-
заштита
zaštita
‫بچاؤ‬

-
одраз
odraz
‫انعکاس‬

-
република
republika
‫ریپبلک‬

-
ризик
rizik
‫خطرہ‬

-
безбедност
bezbednost
‫حفاظت‬

-
тајна
taJna
‫راز‬

-
пол
pol
‫جنس‬

-
сенка
senka
‫سایہ‬

-
големина
golemina
‫ناپ / سائز‬

-
солидарност
solidarnost
‫یک جہتی‬

-
успех
uspeh
‫کامیابی‬

-
поддршка
poddrška
‫سہارا‬

-
традиција
tradiciJa
‫روایت‬

-
тежина
težina
‫وزن‬