‫ذہنی پیرائے‬     
Апстрактни поими

-

стрела
strela

‫تیر کا نشان‬

-

забрана
zabrana

‫ممنوع‬

-

кариера
kariera

‫پیشہ وارانہ زندگی‬

-

центар
centar

‫مرکز‬

-

избор
izbor

‫انتخاب‬

-

соработка
sorabotka

‫ساتھ کام کرنا‬

-

боја
boJa

‫رنگ‬

-

контакт
kontakt

‫رابطہ‬

-

пад
pad

‫توڑ پھوڑ‬

-

откритие
otkritie

‫دریافت‬

-

неред
nered

‫بد نظمی‬

-

напор
napor

‫کوشش‬

-

пад
pad

‫گرنا / زوال‬

-

сила
sila

‫قوت‬

-

мирис
miris

‫خوشبو‬

-

слобода
sloboda

‫آزادی‬

-

дух
duh

‫بھوت‬

-

висина
visina

‫اونچائی‬

-

хигиена
higiena

‫صفائی‬

-

идеја
ideJa

‫خیال‬

-

илузија
iluziJa

‫فریب نظر‬

-

покана
pokana

‫دعوت‬

-

правда
pravda

‫انصاف‬

-

загуба
zaguba

‫نقصان‬

-

зголемување
zgolemuvanje

‫بڑا کرنا / اضافہ کرنا‬

-

новост
novost

‫نئی چیز‬

-

опција
opciJa

‫انتخاب‬

-

проблем
problem

‫مسئلہ‬

-

одраз
odraz

‫انعکاس‬

-

ризик
rizik

‫خطرہ‬

-

тајна
taJna

‫راز‬

-

пол
pol

‫جنس‬

-

сенка
senka

‫سایہ‬

-

големина
golemina

‫ناپ / سائز‬

-

успех
uspeh

‫کامیابی‬

-
администрација
administraciJa
‫انتظامیہ‬

-
рекламирање
reklamiranje
‫اشتہار‬

-
стрела
strela
‫تیر کا نشان‬

-
забрана
zabrana
‫ممنوع‬

-
кариера
kariera
‫پیشہ وارانہ زندگی‬

-
центар
centar
‫مرکز‬

-
избор
izbor
‫انتخاب‬

-
соработка
sorabotka
‫ساتھ کام کرنا‬

-
боја
boJa
‫رنگ‬

-
контакт
kontakt
‫رابطہ‬

-
опасност
opasnost
‫خطرہ‬

-
изјава на љубов
izJava na ljubov
‫محبت کا پیغام‬

-
пад
pad
‫توڑ پھوڑ‬

-
дефиниција
definiciJa
‫تعریف‬

-
разлика
razlika
‫فرق‬

-
тешкотија
teškotiJa
‫مشکل‬

-
насока
nasoka
‫سمت‬

-
откритие
otkritie
‫دریافت‬

-
неред
nered
‫بد نظمی‬

-
растојание
rastoJanie
‫دور‬

-
растојание
rastoJanie
‫فاصلہ‬

-
разновидност
raznovidnost
‫ڈائیورسٹی‬

-
напор
napor
‫کوشش‬

-
истражување
istražuvanje
‫تلاش‬

-
пад
pad
‫گرنا / زوال‬

-
сила
sila
‫قوت‬

-
мирис
miris
‫خوشبو‬

-
слобода
sloboda
‫آزادی‬

-
дух
duh
‫بھوت‬

-
половина
polovina
‫آدھا‬

-
висина
visina
‫اونچائی‬

-
помош
pomoš
‫مدد‬

-
место за криење
mesto za krienje
‫چھپنے کی جگہ‬

-
татковина
tatkovina
‫وطن‬

-
хигиена
higiena
‫صفائی‬

-
идеја
ideJa
‫خیال‬

-
илузија
iluziJa
‫فریب نظر‬

-
имагинација
imaginaciJa
‫تصور‬

-
интелигенција
inteligenciJa
‫ذہانت‬

-
покана
pokana
‫دعوت‬

-
правда
pravda
‫انصاف‬

-
светлина
svetlina
‫روشنی‬

-
изглед
izgled
‫نظر‬

-
загуба
zaguba
‫نقصان‬

-
зголемување
zgolemuvanje
‫بڑا کرنا / اضافہ کرنا‬

-
грешка
greška
‫غلطی‬

-
убиство
ubistvo
‫قتل‬

-
нација
naciJa
‫قوم‬

-
новост
novost
‫نئی چیز‬

-
опција
opciJa
‫انتخاب‬

-
трпение
trpenie
‫صبر‬

-
планирање
planiranje
‫منصوبہ‬

-
проблем
problem
‫مسئلہ‬

-
заштита
zaštita
‫بچاؤ‬

-
одраз
odraz
‫انعکاس‬

-
република
republika
‫ریپبلک‬

-
ризик
rizik
‫خطرہ‬

-
безбедност
bezbednost
‫حفاظت‬

-
тајна
taJna
‫راز‬

-
пол
pol
‫جنس‬

-
сенка
senka
‫سایہ‬

-
големина
golemina
‫ناپ / سائز‬

-
солидарност
solidarnost
‫یک جہتی‬

-
успех
uspeh
‫کامیابی‬

-
поддршка
poddrška
‫سہارا‬

-
традиција
tradiciJa
‫روایت‬

-
тежина
težina
‫وزن‬