• Learn vocabulary
    लँग्वेजेस सह शब्दसंग्रह शिका.
    तुमच्या देशी भाषेतून शिका!

42 मोफत शब्दसंग्रह विषय 1900 पेक्षा जास्त शब्दांसह आणि 50पेक्षा जास्त भाषांमध्ये

विषय जसे भावना, प्राणी, खेळ, साधने, ट्रॅफिक आणि अजून कितीतरी......
तुम्हाला जो शिकायचा आहे तो प्रकार निवडा.

-

ስምዒታት
simi‘ītati

भावना


-

እንስሳታት
inisisatati

प्राणी


-

ዓይነታት ስፖርት
‘ayinetati siporiti

खेळ


-

ሙዚቃ
muzīk’a

संगीत


-

ቤት ጽሕፈት
bēti ts’iḥifeti

कार्यालय


-

ዓይነታት መስተ
‘ayinetati mesite

पेय


-

ህዝቢ
hizibī

लोक


-

ጊዜ
gīzē

वेळ


-

ከባቢ
kebabī

पर्यावरण


-

ምጥቕላል: ምዕሻግ
mit’iḵ’ilali: mi‘ishagi

पॅकेजिंग


-

ናውቲ: መሳርሒ
nawitī: mesariḥī

उपकरण


-

ፖሊስ ትራፊክ
polīsi tirafīki

रहदारी


-

ፍረታት አትክልቲ
firetati ātikilitī

फळे


-

ጊዜ ዕረፍቲ
gīzē ‘irefitī

आराम


-

ወትሃደራዊ:ሰራዊት ኩናት
wetihaderawī:serawīti kunati

सैन्य


-

ክዳውንቲ
kidawinitī

कपडे


-

ርክብ፡ ምብህሃል
rikibi፡ mibihihali

संपर्क


-

ቴክኖሎጂ
tēkinolojī

तंत्रज्ञान


-

ክፋል ገዛውቲ ናይ ሓደ ህንጻ/ኣፓርታማ
kifali gezawitī nayi ḥade hinits’a/aparitama

सदनिका


-

መግቢ
megibī

अन्न


-

ዓይነታት ቀወምቲ ሞያታት
‘ayinetati k’ewemitī moyatati

व्यवसाय


-

ኣሕምልቲ
aḥimilitī

भाजीपाला


-

ነገራት
negerati

वस्तू


-

ትምህርቲ
timihiritī

शिक्षण


-

ኣካላት
akalati

शरीर


-

ተፈጥሮ:ባህርይ
tefet’iro:bahiriyi

निसर्ग


-

ፋይናንስ
fayinanisi

आर्थिक


-

ኣቝሑ ገዛ (ቤት ጽሕፈት)
aḵ’wiḥu geza (bēti ts’iḥifeti)

फर्निचर


-

ሃይማኖት
hayimanoti

धर्म


-

ኣትክልቲ
atikilitī

वनस्पती


-

ብዙሕ-ዝትርጉሞም ቃላት
bizuḥi-zitirigumomi k’alati

सारांशित संज्ञा


-

ናውቲ ክሽነ
nawitī kishine

स्वयंपाकघर साधने


-

ነገራት:ፍጻሜታት:ጭቡጥ ነገራዊ:አካላዊ:አገዳሲ
negerati:fits’amētati:ch’ibut’i negerawī:ākalawī:āgedasī

साधनसामग्री


-

ጥዕና
t’i‘ina

आरोग्य


-

መኪና
mekīna

गाडी


-

ስነ-ጥበባት
sine-t’ibebati

कला


-

ከተማ
ketema

शहर


-

ኩነታት አየር
kunetati āyeri

हवामान


-

ምሽማት/ዕድጊ
mishimati/‘idigī

खरेदी


-

ስነ-ንድፊ ህንጻ
sine-nidifī hinits’a

वास्तुकला


-

ዓበይቲ እንስሳታት
‘abeyitī inisisatati

मोठे प्राणी


-

ንአሽቱ እንስሳታት
ni’āshitu inisisatati

लहान प्राणी
नवीन भाषा शिकू इच्छिता? 50लँग्वेजेस सह हे कितीतरी सोपे आहे! 50 पेक्षा अधिक भाषांमधून निवडा. परंतु तुमच्या देशी भाषेतून शिका. - हे पूर्णपणे मोफत आहे!