• Learn vocabulary
    लँग्वेजेस सह शब्दसंग्रह शिका.
    तुमच्या देशी भाषेतून शिका!

42 मोफत शब्दसंग्रह विषय 1900 पेक्षा जास्त शब्दांसह आणि 50पेक्षा जास्त भाषांमध्ये - टिग्रिन्या

विषय जसे भावना, प्राणी, खेळ, साधने, ट्रॅफिक आणि अजून कितीतरी......
तुम्हाला जो शिकायचा आहे तो प्रकार निवडा.

-

ስምዒታት
simi‘ītati

भावना


-

እንስሳታት
inisisatati

प्राणी


-

ዓይነታት ስፖርት
‘ayinetati siporiti

खेळ


-

ሙዚቃ
muzīk’a

संगीत


-

ቤት ጽሕፈት
bēti ts’iḥifeti

कार्यालय


-

ዓይነታት መስተ
‘ayinetati mesite

पेय


-

ህዝቢ
hizibī

लोक


-

ጊዜ
gīzē

वेळ


-

ከባቢ
kebabī

पर्यावरण


-

ምጥቕላል: ምዕሻግ
mit’iḵ’ilali: mi‘ishagi

पॅकेजिंग


-

ናውቲ: መሳርሒ
nawitī: mesariḥī

उपकरण


-

ፖሊስ ትራፊክ
polīsi tirafīki

रहदारी


-

ፍረታት አትክልቲ
firetati ātikilitī

फळे


-

ጊዜ ዕረፍቲ
gīzē ‘irefitī

आराम


-

ወትሃደራዊ:ሰራዊት ኩናት
wetihaderawī:serawīti kunati

सैन्य


-

ክዳውንቲ
kidawinitī

कपडे


-

ርክብ፡ ምብህሃል
rikibi፡ mibihihali

संपर्क


-

ቴክኖሎጂ
tēkinolojī

तंत्रज्ञान


-

ክፋል ገዛውቲ ናይ ሓደ ህንጻ/ኣፓርታማ
kifali gezawitī nayi ḥade hinits’a/aparitama

सदनिका


-

መግቢ
megibī

अन्न


-

ዓይነታት ቀወምቲ ሞያታት
‘ayinetati k’ewemitī moyatati

व्यवसाय


-

ኣሕምልቲ
aḥimilitī

भाजीपाला


-

ነገራት
negerati

वस्तू


-

ትምህርቲ
timihiritī

शिक्षण


-

ኣካላት
akalati

शरीर


-

ተፈጥሮ:ባህርይ
tefet’iro:bahiriyi

निसर्ग


-

ፋይናንስ
fayinanisi

आर्थिक


-

ኣቝሑ ገዛ (ቤት ጽሕፈት)
aḵ’wiḥu geza (bēti ts’iḥifeti)

फर्निचर


-

ሃይማኖት
hayimanoti

धर्म


-

ኣትክልቲ
atikilitī

वनस्पती


-

ብዙሕ-ዝትርጉሞም ቃላት
bizuḥi-zitirigumomi k’alati

सारांशित संज्ञा


-

ናውቲ ክሽነ
nawitī kishine

स्वयंपाकघर साधने


-

ነገራት:ፍጻሜታት:ጭቡጥ ነገራዊ:አካላዊ:አገዳሲ
negerati:fits’amētati:ch’ibut’i negerawī:ākalawī:āgedasī

साधनसामग्री


-

ጥዕና
t’i‘ina

आरोग्य


-

መኪና
mekīna

गाडी


-

ስነ-ጥበባት
sine-t’ibebati

कला


-

ከተማ
ketema

शहर


-

ኩነታት አየር
kunetati āyeri

हवामान


-

ምሽማት/ዕድጊ
mishimati/‘idigī

खरेदी


-

ስነ-ንድፊ ህንጻ
sine-nidifī hinits’a

वास्तुकला


-

ዓበይቲ እንስሳታት
‘abeyitī inisisatati

मोठे प्राणी


-

ንአሽቱ እንስሳታት
ni’āshitu inisisatati

लहान प्राणी
नवीन भाषा शिकू इच्छिता? 50लँग्वेजेस सह हे कितीतरी सोपे आहे! 50 पेक्षा अधिक भाषांमधून निवडा. परंतु तुमच्या देशी भाषेतून शिका. - हे पूर्णपणे मोफत आहे!