• Learn vocabulary
    Learn vocabulary with 50LANGUAGES.
    Learn through your native language!

42 FREE vocabulary topics with more than 1900 words in over 50 languages - ታይኛ

Topics such as feelings, animals, sports, tools, traffic and many more ...Choose the category you want to learn

-

ความรู้สึก
kwam-róo-sèuk′ +

ስምዒታት


-

สัตว์
sàt′ +

እንስሳታት


-

กีฬา
gee-la +

ዓይነታት ስፖርት


-

เพลง
playng +

ሙዚቃ


-

สำนักงาน
sǎm′-nák′-ngan +

ቤት ጽሕፈት


-

เครื่องดื่ม
krêuang-dèum +

ዓይነታት መስተ


-

คน
kon′ +

ህዝቢ


-

เวลา
way-la +

ጊዜ


-

สิ่งแวดล้อม
sìng′-wæ̂t-láwm +

ከባቢ


-

บรรจุภัณฑ์
ban′-jòo′-pan′ +

ምጥቕላል: ምዕሻግ


-

เครื่องมือ
krêuang-meu +

ናውቲ: መሳርሒ


-

การจราจร
gan-jà′-ra-jawn +

ፖሊስ ትራፊክ


-

ผลไม้
pǒn′-lá′-mái +

ፍረታት አትክልቲ


-

เวลาว่าง
way-la-wâng +

ጊዜ ዕረፍቲ


-

ทหาร
tá′-hǎn +

ወትሃደራዊ:ሰራዊት ኩናት


-

เสื้อผ้า
sêua-pâ +

ክዳውንቲ


-

การสื่อสาร
gan-sèu-sǎn +

ርክብ፡ ምብህሃል


-

เทคโนโลยี
tâyk-noh-loh-yee +

ቴክኖሎጂ


-

อพาร์ทเม้นต์
à′-pât-mén′ +

ክፋል ገዛውቲ ናይ ሓደ ህንጻ/ኣፓርታማ


-

อาหาร
a-hǎn +

መግቢ


-

อาชีพ
a-chêep +

ዓይነታት ቀወምቲ ሞያታት


-

ผัก
pàk′ +

ኣሕምልቲ


-

วัตถุ
wát′-tòo′ +

ነገራት


-

การศึกษา
gan-sèuk′-sǎ +

ትምህርቲ


-

ร่างกาย
râng-gai +

ኣካላት


-

ธรรมชาติ
tam′-má′-chât +

ተፈጥሮ:ባህርይ


-

การเงิน
gan-nguнn′ +

ፋይናንስ


-

เฟอร์นิเจอร์
fur̶-ní′-jur̶ +

ኣቝሑ ገዛ (ቤት ጽሕፈት)


-

ศาสนา
sàt-sà′-nǎ +

ሃይማኖት


-

พืช
pêut +

ኣትክልቲ


-

ศัพท์นามธรรม
sàp′-nam-tam′ +

ብዙሕ-ዝትርጉሞም ቃላት


-

เครื่องใช้ในครัว
krêuang-chái′-nai′-krua +

ናውቲ ክሽነ


-

วัสดุ
wát′-sà′-dòo′ +

ነገራት:ፍጻሜታት:ጭቡጥ ነገራዊ:አካላዊ:አገዳሲ


-

สุขภาพ
sòok′-kà′-pâp +

ጥዕና


-

รถ
rót′ +

መኪና


-

ศิลปะ
sǐn′-lá′-bhà′ +

ስነ-ጥበባት


-

เมือง
meuang +

ከተማ


-

สภาพอากาศ
sà′-pâp-a-gàt +

ኩነታት አየር


-

ช้อปปิ้ง
cháwp-bhîng′ +

ምሽማት/ዕድጊ


-

สถาปัตยกรรม
sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′ +

ስነ-ንድፊ ህንጻ


-

สัตว์ใหญ่
sàt′-yài′ +

ዓበይቲ እንስሳታት


-

สัตว์ขนาดเล็ก
sàt′-kà′-nât-lék′ +

ንአሽቱ እንስሳታት