• Learn vocabulary
    Learn vocabulary with 50LANGUAGES.
    Learn through your native language!

42 FREE vocabulary topics with more than 1900 words in over 50 languages - ታይኛ

Topics such as feelings, animals, sports, tools, traffic and many more ...
Choose the category you want to learn

-

ความรู้สึก
kwam-róo-sèuk′

ስምዒታት


-

สัตว์
sàt′

እንስሳታት


-

กีฬา
gee-la

ዓይነታት ስፖርት


-

เพลง
playng

ሙዚቃ


-

สำนักงาน
sǎm′-nák′-ngan

ቤት ጽሕፈት


-

เครื่องดื่ม
krêuang-dèum

ዓይነታት መስተ


-

คน
kon′

ህዝቢ


-

เวลา
way-la

ጊዜ


-

สิ่งแวดล้อม
sìng′-wæ̂t-láwm

ከባቢ


-

บรรจุภัณฑ์
ban′-jòo′-pan′

ምጥቕላል: ምዕሻግ


-

เครื่องมือ
krêuang-meu

ናውቲ: መሳርሒ


-

การจราจร
gan-jà′-ra-jawn

ፖሊስ ትራፊክ


-

ผลไม้
pǒn′-lá′-mái

ፍረታት አትክልቲ


-

เวลาว่าง
way-la-wâng

ጊዜ ዕረፍቲ


-

ทหาร
tá′-hǎn

ወትሃደራዊ:ሰራዊት ኩናት


-

เสื้อผ้า
sêua-pâ

ክዳውንቲ


-

การสื่อสาร
gan-sèu-sǎn

ርክብ፡ ምብህሃል


-

เทคโนโลยี
tâyk-noh-loh-yee

ቴክኖሎጂ


-

อพาร์ทเม้นต์
à′-pât-mén′

ክፋል ገዛውቲ ናይ ሓደ ህንጻ/ኣፓርታማ


-

อาหาร
a-hǎn

መግቢ


-

อาชีพ
a-chêep

ዓይነታት ቀወምቲ ሞያታት


-

ผัก
pàk′

ኣሕምልቲ


-

วัตถุ
wát′-tòo′

ነገራት


-

การศึกษา
gan-sèuk′-sǎ

ትምህርቲ


-

ร่างกาย
râng-gai

ኣካላት


-

ธรรมชาติ
tam′-má′-chât

ተፈጥሮ:ባህርይ


-

การเงิน
gan-nguнn′

ፋይናንስ


-

เฟอร์นิเจอร์
fur̶-ní′-jur̶

ኣቝሑ ገዛ (ቤት ጽሕፈት)


-

ศาสนา
sàt-sà′-nǎ

ሃይማኖት


-

พืช
pêut

ኣትክልቲ


-

ศัพท์นามธรรม
sàp′-nam-tam′

ብዙሕ-ዝትርጉሞም ቃላት


-

เครื่องใช้ในครัว
krêuang-chái′-nai′-krua

ናውቲ ክሽነ


-

วัสดุ
wát′-sà′-dòo′

ነገራት:ፍጻሜታት:ጭቡጥ ነገራዊ:አካላዊ:አገዳሲ


-

สุขภาพ
sòok′-kà′-pâp

ጥዕና


-

รถ
rót′

መኪና


-

ศิลปะ
sǐn′-lá′-bhà′

ስነ-ጥበባት


-

เมือง
meuang

ከተማ


-

สภาพอากาศ
sà′-pâp-a-gàt

ኩነታት አየር


-

ช้อปปิ้ง
cháwp-bhîng′

ምሽማት/ዕድጊ


-

สถาปัตยกรรม
sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′

ስነ-ንድፊ ህንጻ


-

สัตว์ใหญ่
sàt′-yài′

ዓበይቲ እንስሳታት


-

สัตว์ขนาดเล็ก
sàt′-kà′-nât-lék′

ንአሽቱ እንስሳታት
Want to learn a new language? It's so easy with 50LANGUAGES! Choose from more than 50 languages. But learn through your native language. - It's completely free!