• Learn vocabulary
    Learn vocabulary with 50LANGUAGES.
    Learn through your native language!

42 FREE vocabulary topics with more than 1900 words in over 50 languages - ቪየትናምኛ

Topics such as feelings, animals, sports, tools, traffic and many more ...
Choose the category you want to learn

-

Cảm xúc

ስምዒታት


-

Động vật

እንስሳታት


-

Thể thao

ዓይነታት ስፖርት


-

Âm nhạc

ሙዚቃ


-

Văn phòng

ቤት ጽሕፈት


-

Đồ uống

ዓይነታት መስተ


-

Con người

ህዝቢ


-

Thời gian

ጊዜ


-

Môi trường

ከባቢ


-

Bao bì

ምጥቕላል: ምዕሻግ


-

Công cụ

ናውቲ: መሳርሒ


-

Giao thông

ፖሊስ ትራፊክ


-

Trái cây (hoa quả)

ፍረታት አትክልቲ


-

Giải trí (lúc nhàn rỗi)

ጊዜ ዕረፍቲ


-

Quân sự

ወትሃደራዊ:ሰራዊት ኩናት


-

Quần áo

ክዳውንቲ


-

Thông tin liên lạc

ርክብ፡ ምብህሃል


-

Công nghệ

ቴክኖሎጂ


-

Căn hộ

ክፋል ገዛውቲ ናይ ሓደ ህንጻ/ኣፓርታማ


-

Thực phẩm (lương thực)

መግቢ


-

Nghề nghiệp

ዓይነታት ቀወምቲ ሞያታት


-

Rau

ኣሕምልቲ


-

Đồ vật (vật thể)

ነገራት


-

Giáo dục

ትምህርቲ


-

Thân thể

ኣካላት


-

Thiên nhiên

ተፈጥሮ:ባህርይ


-

Tài chính

ፋይናንስ


-

Đồ nội thất

ኣቝሑ ገዛ (ቤት ጽሕፈት)


-

Tôn Giáo

ሃይማኖት


-

Thực vật

ኣትክልቲ


-

Thuật ngữ trừu tượng

ብዙሕ-ዝትርጉሞም ቃላት


-

Thiết bị nhà bếp

ናውቲ ክሽነ


-

Vật liệu

ነገራት:ፍጻሜታት:ጭቡጥ ነገራዊ:አካላዊ:አገዳሲ


-

Y tế (sức khỏe)

ጥዕና


-

Xe hơi

መኪና


-

Nghệ thuật

ስነ-ጥበባት


-

Thành phố

ከተማ


-

Thời tiết

ኩነታት አየር


-

Mua sắm

ምሽማት/ዕድጊ


-

Kiến trúc

ስነ-ንድፊ ህንጻ


-

Động vật lớn

ዓበይቲ እንስሳታት


-

Động vật nhỏ

ንአሽቱ እንስሳታት
Want to learn a new language? It's so easy with 50LANGUAGES! Choose from more than 50 languages. But learn through your native language. - It's completely free!