• Learn vocabulary
    Learn vocabulary with 50LANGUAGES.
    Learn through your native language!

42 FREE vocabulary topics with more than 1900 words in over 50 languages - ቻይንኛ

Topics such as feelings, animals, sports, tools, traffic and many more ...
Choose the category you want to learn

-

情感
qínggǎn

ስምዒታት


-

动物
dòngwù

እንስሳታት


-

体育
tǐyù

ዓይነታት ስፖርት


-

音乐
yīnyuè

ሙዚቃ


-

办公室
bàngōngshì

ቤት ጽሕፈት


-

饮料
yǐnliào

ዓይነታት መስተ


-


rén

ህዝቢ


-

时间
shíjiān

ጊዜ


-

环境
huánjìng

ከባቢ


-

包装
bāozhuāng

ምጥቕላል: ምዕሻግ


-

工具
gōngjù

ናውቲ: መሳርሒ


-

交通
jiāotōng

ፖሊስ ትራፊክ


-

水果
shuǐguǒ

ፍረታት አትክልቲ


-

闲暇
xiánxiá

ጊዜ ዕረፍቲ


-

军事
jūnshì

ወትሃደራዊ:ሰራዊት ኩናት


-

服装
fúzhuāng

ክዳውንቲ


-

通讯
tōngxùn

ርክብ፡ ምብህሃል


-

技术
jìshù

ቴክኖሎጂ


-

公寓
gōngyù

ክፋል ገዛውቲ ናይ ሓደ ህንጻ/ኣፓርታማ


-

食品
shípǐn

መግቢ


-

职业
zhíyè

ዓይነታት ቀወምቲ ሞያታት


-

蔬菜
shūcài

ኣሕምልቲ


-

物品
wùpǐn

ነገራት


-

教育
jiàoyù

ትምህርቲ


-

身体
shēntǐ

ኣካላት


-

自然
zìrán

ተፈጥሮ:ባህርይ


-

资产
zīchǎn

ፋይናንስ


-

家具
jiājù

ኣቝሑ ገዛ (ቤት ጽሕፈት)


-

宗教
zōngjiào

ሃይማኖት


-

植物
zhíwù

ኣትክልቲ


-

抽象的术语
chōuxiàng de shùyǔ

ብዙሕ-ዝትርጉሞም ቃላት


-

厨房用具
chúfáng yòngjù

ናውቲ ክሽነ


-

材料
cáiliào

ነገራት:ፍጻሜታት:ጭቡጥ ነገራዊ:አካላዊ:አገዳሲ


-

健康
jiànkāng

ጥዕና


-

汽车
qìchē

መኪና


-

艺术
yìshù

ስነ-ጥበባት


-

城市
chéngshì

ከተማ


-

天气
tiānqì

ኩነታት አየር


-

购物
gòuwù

ምሽማት/ዕድጊ


-

建筑
jiànzhú

ስነ-ንድፊ ህንጻ


-

大动物
dà dòngwù

ዓበይቲ እንስሳታት


-

小动物
xiǎo dòngwù

ንአሽቱ እንስሳታት
Want to learn a new language? It's so easy with 50LANGUAGES! Choose from more than 50 languages. But learn through your native language. - It's completely free!