• Learn vocabulary
    Learn vocabulary with 50LANGUAGES.
    Learn through your native language!

42 FREE vocabulary topics with more than 1900 words in over 50 languages - ቻይንኛ

Topics such as feelings, animals, sports, tools, traffic and many more ...Choose the category you want to learn

-

情感
qínggǎn +

ስምዒታት


-

动物
dòngwù +

እንስሳታት


-

体育
tǐyù +

ዓይነታት ስፖርት


-

音乐
yīnyuè +

ሙዚቃ


-

办公室
bàngōngshì +

ቤት ጽሕፈት


-

饮料
yǐnliào +

ዓይነታት መስተ


-


rén +

ህዝቢ


-

时间
shíjiān +

ጊዜ


-

环境
huánjìng +

ከባቢ


-

包装
bāozhuāng +

ምጥቕላል: ምዕሻግ


-

工具
gōngjù +

ናውቲ: መሳርሒ


-

交通
jiāotōng +

ፖሊስ ትራፊክ


-

水果
shuǐguǒ +

ፍረታት አትክልቲ


-

闲暇
xiánxiá +

ጊዜ ዕረፍቲ


-

军事
jūnshì +

ወትሃደራዊ:ሰራዊት ኩናት


-

服装
fúzhuāng +

ክዳውንቲ


-

通讯
tōngxùn +

ርክብ፡ ምብህሃል


-

技术
jìshù +

ቴክኖሎጂ


-

公寓
gōngyù +

ክፋል ገዛውቲ ናይ ሓደ ህንጻ/ኣፓርታማ


-

食品
shípǐn +

መግቢ


-

职业
zhíyè +

ዓይነታት ቀወምቲ ሞያታት


-

蔬菜
shūcài +

ኣሕምልቲ


-

物品
wùpǐn +

ነገራት


-

教育
jiàoyù +

ትምህርቲ


-

身体
shēntǐ +

ኣካላት


-

自然
zìrán +

ተፈጥሮ:ባህርይ


-

资产
zīchǎn +

ፋይናንስ


-

家具
jiājù +

ኣቝሑ ገዛ (ቤት ጽሕፈት)


-

宗教
zōngjiào +

ሃይማኖት


-

植物
zhíwù +

ኣትክልቲ


-

抽象的术语
chōuxiàng de shùyǔ +

ብዙሕ-ዝትርጉሞም ቃላት


-

厨房用具
chúfáng yòngjù +

ናውቲ ክሽነ


-

材料
cáiliào +

ነገራት:ፍጻሜታት:ጭቡጥ ነገራዊ:አካላዊ:አገዳሲ


-

健康
jiànkāng +

ጥዕና


-

汽车
qìchē +

መኪና


-

艺术
yìshù +

ስነ-ጥበባት


-

城市
chéngshì +

ከተማ


-

天气
tiānqì +

ኩነታት አየር


-

购物
gòuwù +

ምሽማት/ዕድጊ


-

建筑
jiànzhú +

ስነ-ንድፊ ህንጻ


-

大动物
dà dòngwù +

ዓበይቲ እንስሳታት


-

小动物
xiǎo dòngwù +

ንአሽቱ እንስሳታት