-
-
-
-
Asahi no "a"


-
-
-
-
Iroha no "i"


-
-
-
-
Ueno no "u"


-
-
-
-
Eigo no "e"


-
-
-
-
Ōsaka no "o"


-
-
-
-
Kawase no "ka"


-
-
-
-
Kitte no "ki"


-
-
-
-
Kurabu no "ku"


-
-
-
-
Keshiki no "ke"


-
-
-
-
Kodomo no "ko"


-
-
-
-
Sakura no "sa"


-
-
-
-
Shinbun no "shi"


-
-
-
-
Suzume no "su"


-
-
-
-
Sekai no "se"


-
-
-
-
Soroban no "so"


-
-
-
-
Tabako no "ta"


-
-
-
-
Chidori no "chi"


-
-
-
-
Tsurukame no "tsu"


-
-
-
-
Tegami no "te"


-
-
-
-
Tōkyō no "to"


-
-
-
-
Nagoya no "na"


-
-
-
-
Nippon no "ni"


-
-
-
-
Numazu no "nu"


-
-
-
-
Nezumi no "ne"


-
-
-
-
Nohara no "no"


-
-
-
-
Hagaki no "ha"


-
-
-
-
Hikōki no "hi"


-
-
-
-
Fujisan no "fu"


-
-
-
-
Heiwa no "he"


-
-
-
-
Hoken no "ho"


-
-
-
-
Matchi no "ma"


-
-
-
-
Mikasa no "mi"


-
-
-
-
Musen no "mu"


-
-
-
-
Meiji no "me"


-
-
-
-
Momiji no "mo"


-
-
-
-
Yamato no "ya"


-
-
-
-
Yumiya no "yu"


-
-
-
-
Yoshino no "yo"


-
-
-
-
Rajio no "ra"


-
-
-
-
Ringo no "ri"


-
-
-
-
Rusui no "ru"


-
-
-
-
Renge no "re"


-
-
-
-
Rōma no "ro"


-
-
-
-
Warabi no "wa"


-
-
-
-
(W)ido no "(w)i"


-
-
-
-
Kagi no aru "e"


-
-
-
-
(W)owari no "(w)o"


-
-
-
-
Oshimai no "n"


-
-
Asahi no "a"


-
-
Iroha no "i"


-
-
Ueno no "u"


-
-
Eigo no "e"


-
-
Ōsaka no "o"


-
-
Kawase no "ka"


-
-
Kitte no "ki"


-
-
Kurabu no "ku"


-
-
Keshiki no "ke"


-
-
Kodomo no "ko"


-
-
Sakura no "sa"


-
-
Shinbun no "shi"


-
-
Suzume no "su"


-
-
Sekai no "se"


-
-
Soroban no "so"


-
-
Tabako no "ta"


-
-
Chidori no "chi"


-
-
Tsurukame no "tsu"


-
-
Tegami no "te"


-
-
Tōkyō no "to"


-
-
Nagoya no "na"


-
-
Nippon no "ni"


-
-
Numazu no "nu"


-
-
Nezumi no "ne"


-
-
Nohara no "no"


-
-
Hagaki no "ha"


-
-
Hikōki no "hi"


-
-
Fujisan no "fu"


-
-
Heiwa no "he"


-
-
Hoken no "ho"


-
-
Matchi no "ma"


-
-
Mikasa no "mi"


-
-
Musen no "mu"


-
-
Meiji no "me"


-
-
Momiji no "mo"


-
-
Yamato no "ya"


-
-
Yumiya no "yu"


-
-
Yoshino no "yo"


-
-
Rajio no "ra"


-
-
Ringo no "ri"


-
-
Rusui no "ru"


-
-
Renge no "re"


-
-
Rōma no "ro"


-
-
Warabi no "wa"


-
-
(W)ido no "(w)i"


-
-
Kagi no aru "e"


-
-
(W)owari no "(w)o"


-
-
Oshimai no "n"