0

0

-
-కేబుల్
kēbul
-
-ఉప్పు
uppu
-
-le véliplanchiste
-
-le câble
-
-ఉడుము
uḍumu
-
-త్రాసు
trāsu
-
-le pêcheur
-
-la justice
-
-సోలార్ టెక్నాలజీ
sōlār ṭeknālajī
-
-le sel
-
-వాయు చోదకుడు
vāyu cōdakuḍu
-
-పుస్తకములు ఉంచు అర
pustakamulu un̄cu ara
-
-l'iguane
-
-మత్స్యకారుడు
matsyakāruḍu
-
-la technologie solaire
-
-le pèse-personne
-
-న్యాయము
n'yāyamu
-
-la bibliothèque
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


04/25/2019
0
0:00 sec