روی یکی از تصاویر کلیک کنید!

-
‫1
[یک]‬
[yek]
‫1
[یک]‬
[yek]
‫1
[یک]‬
[yek]
[یک]‬
+


-
‫2
[دو]‬
[do]
‫2
[دو]‬
[do]
‫2
[دو]‬
[do]
[دو]‬
+


-
‫3
[سه]‬
[se]
‫3
[سه]‬
[se]
‫3
[سه]‬
[se]
[سه]‬
+


-
‫4
[چهار]‬
[châ-har]
‫4
[چهار]‬
[châ-har]
‫4
[چهار]‬
[châ-har]
[چهار]‬
+


-
‫5
[پنج]‬
[panj]
‫5
[پنج]‬
[panj]
‫5
[پنج]‬
[panj]
[پنج]‬
+


-
‫6
[شش]‬
[shesh]
‫6
[شش]‬
[shesh]
‫6
[شش]‬
[shesh]
[شش]‬
+


-
‫7
[هفت]‬
[haft]
‫7
[هفت]‬
[haft]
‫7
[هفت]‬
[haft]
[هفت]‬
+


-
‫8
[هشت]‬
[hasht]
‫8
[هشت]‬
[hasht]
‫8
[هشت]‬
[hasht]
[هشت]‬
+


-
‫9
[نه]‬
[noh]
‫9
[نه]‬
[noh]
‫9
[نه]‬
[noh]
[نه]‬
+


-
‫10
[ده]‬
[dah]
‫10
[ده]‬
[dah]
‫10
[ده]‬
[dah]
[ده]‬
+


-
‫1
[یک]‬
[yek]
[یک]‬
[yek]


-
‫2
[دو]‬
[do]
[دو]‬
[do]


-
‫3
[سه]‬
[se]
[سه]‬
[se]


-
‫4
[چهار]‬
[châ-har]
[چهار]‬
[châ-har]


-
‫5
[پنج]‬
[panj]
[پنج]‬
[panj]


-
‫6
[شش]‬
[shesh]
[شش]‬
[shesh]


-
‫7
[هفت]‬
[haft]
[هفت]‬
[haft]


-
‫8
[هشت]‬
[hasht]
[هشت]‬
[hasht]


-
‫9
[نه]‬
[noh]
[نه]‬
[noh]


-
‫10
[ده]‬
[dah]
[ده]‬
[dah]