روی یکی از تصاویر کلیک کنید!

-
1
[бір]
[bir]
1
[бір]
[bir]
1
[бір]
[bir]
[یک]‬
+


-
2
[екі]
[eki]
2
[екі]
[eki]
2
[екі]
[eki]
[دو]‬
+


-
3
[үш]
[üş]
3
[үш]
[üş]
3
[үш]
[üş]
[سه]‬
+


-
4
[төрт]
[tört]
4
[төрт]
[tört]
4
[төрт]
[tört]
[چهار]‬
+


-
5
[бес]
[bes]
5
[бес]
[bes]
5
[бес]
[bes]
[پنج]‬
+


-
6
[алты]
[altı]
6
[алты]
[altı]
6
[алты]
[altı]
[شش]‬
+


-
7
[жеті]
[jeti]
7
[жеті]
[jeti]
7
[жеті]
[jeti]
[هفت]‬
+


-
8
[Сегіз]
[Segiz]
8
[Сегіз]
[Segiz]
8
[Сегіз]
[Segiz]
[هشت]‬
+


-
9
[тоғыз]
[toğız]
9
[тоғыз]
[toğız]
9
[тоғыз]
[toğız]
[نه]‬
+


-
10
[он]
[on]
10
[он]
[on]
10
[он]
[on]
[ده]‬
+


-
1
[бір]
[bir]
[یک]‬
[yek]


-
2
[екі]
[eki]
[دو]‬
[do]


-
3
[үш]
[üş]
[سه]‬
[se]


-
4
[төрт]
[tört]
[چهار]‬
[châ-har]


-
5
[бес]
[bes]
[پنج]‬
[panj]


-
6
[алты]
[altı]
[شش]‬
[shesh]


-
7
[жеті]
[jeti]
[هفت]‬
[haft]


-
8
[Сегіз]
[Segiz]
[هشت]‬
[hasht]


-
9
[тоғыз]
[toğız]
[نه]‬
[noh]


-
10
[он]
[on]
[ده]‬
[dah]