روی یکی از تصاویر کلیک کنید!

-
1
[하나]
[hana]
1
[하나]
[hana]
1
[하나]
[hana]
[یک]‬
+


-
2
[둘]
[dul]
2
[둘]
[dul]
2
[둘]
[dul]
[دو]‬
+


-
3
[셋]
[ses]
3
[셋]
[ses]
3
[셋]
[ses]
[سه]‬
+


-
4
[넷]
[nes]
4
[넷]
[nes]
4
[넷]
[nes]
[چهار]‬
+


-
5
[다섯]
[daseos]
5
[다섯]
[daseos]
5
[다섯]
[daseos]
[پنج]‬
+


-
6
[여섯]
[yeoseos]
6
[여섯]
[yeoseos]
6
[여섯]
[yeoseos]
[شش]‬
+


-
7
[일곱]
[ilgob]
7
[일곱]
[ilgob]
7
[일곱]
[ilgob]
[هفت]‬
+


-
8
[여덟]
[yeodeolb]
8
[여덟]
[yeodeolb]
8
[여덟]
[yeodeolb]
[هشت]‬
+


-
9
[아홉]
[ahob]
9
[아홉]
[ahob]
9
[아홉]
[ahob]
[نه]‬
+


-
10
[열]
[yeol]
10
[열]
[yeol]
10
[열]
[yeol]
[ده]‬
+


-
1
[하나]
[hana]
[یک]‬
[yek]


-
2
[둘]
[dul]
[دو]‬
[do]


-
3
[셋]
[ses]
[سه]‬
[se]


-
4
[넷]
[nes]
[چهار]‬
[châ-har]


-
5
[다섯]
[daseos]
[پنج]‬
[panj]


-
6
[여섯]
[yeoseos]
[شش]‬
[shesh]


-
7
[일곱]
[ilgob]
[هفت]‬
[haft]


-
8
[여덟]
[yeodeolb]
[هشت]‬
[hasht]


-
9
[아홉]
[ahob]
[نه]‬
[noh]


-
10
[열]
[yeol]
[ده]‬
[dah]