ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ!

-
1
[մեկ]
[mek]
1
[մեկ]
[mek]
1
[մեկ]
[mek]
[ಒಂದು]
+


-
2
[երկու]
[yerku]
2
[երկու]
[yerku]
2
[երկու]
[yerku]
[ಎರಡು]
+


-
3
[երեք]
[yerek’]
3
[երեք]
[yerek’]
3
[երեք]
[yerek’]
[ಮೂರು]
+


-
4
[չորս]
[ch’vors]
4
[չորս]
[ch’vors]
4
[չորս]
[ch’vors]
[ನಾಲ್ಕು]
+


-
5
[հինգ]
[hing]
5
[հինգ]
[hing]
5
[հինգ]
[hing]
[ಐದು]
+


-
6
[վեց]
[vets’]
6
[վեց]
[vets’]
6
[վեց]
[vets’]
[ಆರು]
+


-
7
[յոթ]
[yot’]
7
[յոթ]
[yot’]
7
[յոթ]
[yot’]
[ಏಳು]
+


-
8
[ութ]
[ut’]
8
[ութ]
[ut’]
8
[ութ]
[ut’]
[ಎಂಟು]
+


-
9
[ինը]
[iny]
9
[ինը]
[iny]
9
[ինը]
[iny]
[ಒಂಬತ್ತು]
+


-
10
[տաս]
[tas]
10
[տաս]
[tas]
10
[տաս]
[tas]
[ಹತ್ತು]
+


-
1
[մեկ]
[mek]
[ಒಂದು]
[Ondu]


-
2
[երկու]
[yerku]
[ಎರಡು]
[eraḍu]


-
3
[երեք]
[yerek’]
[ಮೂರು]
[Mūru]


-
4
[չորս]
[ch’vors]
[ನಾಲ್ಕು]
[Nālku]


-
5
[հինգ]
[hing]
[ಐದು]
[Aidu]


-
6
[վեց]
[vets’]
[ಆರು]
[Āru]


-
7
[յոթ]
[yot’]
[ಏಳು]
[Ēḷu]


-
8
[ութ]
[ut’]
[ಎಂಟು]
[Eṇṭu]


-
9
[ինը]
[iny]
[ಒಂಬತ್ತು]
[Ombattu]


-
10
[տաս]
[tas]
[ಹತ್ತು]
[Hattu]