ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ!

-
11
[onze]
11
[onze]
11
[onze]
[ಹನ್ನೊಂದು]
+


-
12
[doze]
12
[doze]
12
[doze]
[ಹನ್ನೆರಡು]
+


-
13
[treze]
13
[treze]
13
[treze]
[ಹದಿಮೂರು]
+


-
14
[catorze]
14
[catorze]
14
[catorze]
[ಹದಿನಾಲ್ಕು]
+


-
15
[quinze]
15
[quinze]
15
[quinze]
[ಹದಿನೈದು]
+


-
16
[dezasseis ]
16
[dezasseis ]
16
[dezasseis ]
[ಹದಿನಾರು]
+


-
17
[dezassete]
17
[dezassete]
17
[dezassete]
[ಹದಿನೇಳು]
+


-
18
[dezoito]
18
[dezoito]
18
[dezoito]
[ಹದಿನೆಂಟು]
+


-
19
[dezanove]
19
[dezanove]
19
[dezanove]
[ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು]
+


-
20
[vinte]
20
[vinte]
20
[vinte]
[ಇಪ್ಪತ್ತು]
+


-
11
[onze]
[ಹನ್ನೊಂದು]
[Hannondu]


-
12
[doze]
[ಹನ್ನೆರಡು]
[Hanneraḍu]


-
13
[treze]
[ಹದಿಮೂರು]
[Hadimūru]


-
14
[catorze]
[ಹದಿನಾಲ್ಕು]
[Hadinālku]


-
15
[quinze]
[ಹದಿನೈದು]
[Hadinaidu]


-
16
[dezasseis ]
[ಹದಿನಾರು]
[Hadināru]


-
17
[dezassete]
[ಹದಿನೇಳು]
[hadinēḷu]


-
18
[dezoito]
[ಹದಿನೆಂಟು]
[Hadineṇṭu]


-
19
[dezanove]
[ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು]
[Hattombattu]


-
20
[vinte]
[ಇಪ್ಪತ್ತು]
[Ippattu]