ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ!

-
1
[один]
[odyn]
1
[один]
[odyn]
1
[один]
[odyn]
[ಒಂದು]
+


-
2
[два]
[dva]
2
[два]
[dva]
2
[два]
[dva]
[ಎರಡು]
+


-
3
[три]
[try]
3
[три]
[try]
3
[три]
[try]
[ಮೂರು]
+


-
4
[чотири]
[chotyry]
4
[чотири]
[chotyry]
4
[чотири]
[chotyry]
[ನಾಲ್ಕು]
+


-
5
[п’ять]
[pʺyatʹ]
5
[п’ять]
[pʺyatʹ]
5
[п’ять]
[pʺyatʹ]
[ಐದು]
+


-
6
[шість]
[shistʹ]
6
[шість]
[shistʹ]
6
[шість]
[shistʹ]
[ಆರು]
+


-
7
[сім]
[sim]
7
[сім]
[sim]
7
[сім]
[sim]
[ಏಳು]
+


-
8
[вісім]
[visim]
8
[вісім]
[visim]
8
[вісім]
[visim]
[ಎಂಟು]
+


-
9
[дев’ять]
[devʺyatʹ]
9
[дев’ять]
[devʺyatʹ]
9
[дев’ять]
[devʺyatʹ]
[ಒಂಬತ್ತು]
+


-
10
[десять]
[desyatʹ]
10
[десять]
[desyatʹ]
10
[десять]
[desyatʹ]
[ಹತ್ತು]
+


-
1
[один]
[odyn]
[ಒಂದು]
[Ondu]


-
2
[два]
[dva]
[ಎರಡು]
[eraḍu]


-
3
[три]
[try]
[ಮೂರು]
[Mūru]


-
4
[чотири]
[chotyry]
[ನಾಲ್ಕು]
[Nālku]


-
5
[п’ять]
[pʺyatʹ]
[ಐದು]
[Aidu]


-
6
[шість]
[shistʹ]
[ಆರು]
[Āru]


-
7
[сім]
[sim]
[ಏಳು]
[Ēḷu]


-
8
[вісім]
[visim]
[ಎಂಟು]
[Eṇṭu]


-
9
[дев’ять]
[devʺyatʹ]
[ಒಂಬತ್ತು]
[Ombattu]


-
10
[десять]
[desyatʹ]
[ಹತ್ತು]
[Hattu]