0

0

მოსასმენი ტესტი. პირველრიგში მოისმინეთ ჩანაწერი:   

37

[treinta y siete]

37

[treinta y siete]

37

[treinta y siete]

[ოცდაჩვიდმეტი]

[otsdachvidmet'i]

41

[cuarenta y uno]

41

[cuarenta y uno]

41

[cuarenta y uno]

[ორმოცდაერთი]

[ormotsdaerti]

81

[ochenta y uno]

81

[ochenta y uno]

81

[ochenta y uno]

[ოთხმოცდაერთი]

[otkhmotsdaerti]

6

[seis]

6

[seis]

6

[seis]

[ექვსი]

[ekvsi]
37
[treinta y siete]
[ოცდაჩვიდმეტი]
[otsdachvidmet'i]
41
[cuarenta y uno]
[ორმოცდაერთი]
[ormotsdaerti]
81
[ochenta y uno]
[ოთხმოცდაერთი]
[otkhmotsdaerti]
6
[seis]
[ექვსი]
[ekvsi]