0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

7

[сем]

[sem]

7

[сем]

[sem]

7

[сем]

[sem]

[ಏಳು]

[Ēḷu]

83

[восемдзесят тры]

[vosemdzesyat try]

83

[восемдзесят тры]

[vosemdzesyat try]

83

[восемдзесят тры]

[vosemdzesyat try]

[ಎಂಬತ್ತಮೂರು]

[Embattamūru]

44

[сорак чатыры]

[sorak chatyry]

44

[сорак чатыры]

[sorak chatyry]

44

[сорак чатыры]

[sorak chatyry]

[ನಲವತ್ತನಾಲ್ಕು]

[Nalavattanālku]

4

[чатыры]

[chatyry]

4

[чатыры]

[chatyry]

4

[чатыры]

[chatyry]

[ನಾಲ್ಕು]

[Nālku]
7
[сем]
[sem]
[ಏಳು]
[Ēḷu]
83
[восемдзесят тры]
[vosemdzesyat try]
[ಎಂಬತ್ತಮೂರು]
[Embattamūru]
44
[сорак чатыры]
[sorak chatyry]
[ನಲವತ್ತನಾಲ್ಕು]
[Nalavattanālku]
4
[чатыры]
[chatyry]
[ನಾಲ್ಕು]
[Nālku]