0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

99

[ninety-nine]

99

[ninety-nine]

99

[ninety-nine]

[ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು]

[Tombattombattu]

13

[thirteen]

13

[thirteen]

13

[thirteen]

[ಹದಿಮೂರು]

[Hadimūru]

54

[fifty-four]

54

[fifty-four]

54

[fifty-four]

[ಐವತ್ತನಾಲ್ಕು]

[Aivattanālku]

39

[thirty-nine]

39

[thirty-nine]

39

[thirty-nine]

[ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು]

[Mūvattombattu]
99
[ninety-nine]
[ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು]
[Tombattombattu]
13
[thirteen]
[ಹದಿಮೂರು]
[Hadimūru]
54
[fifty-four]
[ಐವತ್ತನಾಲ್ಕು]
[Aivattanālku]
39
[thirty-nine]
[ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು]
[Mūvattombattu]