0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

25

[ਪੱਚੀ]

[Pacī]

25

[ਪੱਚੀ]

[Pacī]

25

[ਪੱਚੀ]

[Pacī]

[ಇಪ್ಪತ್ತೈದು]

[Ippattaidu]

8

[ਅੱਠ]

[Aṭha]

8

[ਅੱਠ]

[Aṭha]

8

[ਅੱਠ]

[Aṭha]

[ಎಂಟು]

[Eṇṭu]

44

[ਚੁਤਾਲੀ]

[Cutālī]

44

[ਚੁਤਾਲੀ]

[Cutālī]

44

[ਚੁਤਾਲੀ]

[Cutālī]

[ನಲವತ್ತನಾಲ್ಕು]

[Nalavattanālku]

48

[ਅਠਤਾਲੀ]

[Aṭhatālī]

48

[ਅਠਤਾਲੀ]

[Aṭhatālī]

48

[ਅਠਤਾਲੀ]

[Aṭhatālī]

[ನಲವತ್ತೆಂಟು]

[Nalavatteṇṭu]
25
[ਪੱਚੀ]
[Pacī]
[ಇಪ್ಪತ್ತೈದು]
[Ippattaidu]
8
[ਅੱਠ]
[Aṭha]
[ಎಂಟು]
[Eṇṭu]
44
[ਚੁਤਾਲੀ]
[Cutālī]
[ನಲವತ್ತನಾಲ್ಕು]
[Nalavattanālku]
48
[ਅਠਤਾਲੀ]
[Aṭhatālī]
[ನಲವತ್ತೆಂಟು]
[Nalavatteṇṭu]