0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

1

[ਇੱਕ]

[Ika]

1

[ਇੱਕ]

[Ika]

1

[ਇੱਕ]

[Ika]

[ಒಂದು]

[Ondu]

35

[ਪੈਂਤੀ]

[Paintī]

35

[ਪੈਂਤੀ]

[Paintī]

35

[ਪੈਂਤੀ]

[Paintī]

[ಮೂವತ್ತೈದು]

[Mūvattaidu]

74

[ਚੁਹੱਤਰ]

[Cuhatara]

74

[ਚੁਹੱਤਰ]

[Cuhatara]

74

[ਚੁਹੱਤਰ]

[Cuhatara]

[ಎಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು]

[Eppattanālku]

23

[ਤੇਈ]

[Tē'ī]

23

[ਤੇਈ]

[Tē'ī]

23

[ਤੇਈ]

[Tē'ī]

[ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರು]

[Ippattamūru]
1
[ਇੱਕ]
[Ika]
[ಒಂದು]
[Ondu]
35
[ਪੈਂਤੀ]
[Paintī]
[ಮೂವತ್ತೈದು]
[Mūvattaidu]
74
[ਚੁਹੱਤਰ]
[Cuhatara]
[ಎಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು]
[Eppattanālku]
23
[ਤੇਈ]
[Tē'ī]
[ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರು]
[Ippattamūru]