0

0

கேட்டல் தேர்வு. முதலில் குரலைக் கேட்கவும்:   

‫49

[چهل و نه]‬

[che-hel-o-noh]

‫49

[چهل و نه]‬

[che-hel-o-noh]

‫49

[چهل و نه]‬

[che-hel-o-noh]

[நாற்பத்தி ஒன்பது]

[Nāṟpatti oṉpatu]

‫84

[هشتاد و چهار]‬

[hashtâd-o-cha-hâr]

‫84

[هشتاد و چهار]‬

[hashtâd-o-cha-hâr]

‫84

[هشتاد و چهار]‬

[hashtâd-o-cha-hâr]

[எண்பத்து நான்கு]

[Eṇpattu nāṉku]

‫70

[هفتاد]‬

[haftâd]

‫70

[هفتاد]‬

[haftâd]

‫70

[هفتاد]‬

[haftâd]

[எழுபது]

[Eḻupatu]

‫96

[نود و شش]‬

[navad-o-shesh]

‫96

[نود و شش]‬

[navad-o-shesh]

‫96

[نود و شش]‬

[navad-o-shesh]

[தொண்ணூற்று ஆறு]

[Toṇṇūṟṟu āṟu]
‫49
[چهل و نه]‬
[che-hel-o-noh]
[நாற்பத்தி ஒன்பது]
[Nāṟpatti oṉpatu]
‫84
[هشتاد و چهار]‬
[hashtâd-o-cha-hâr]
[எண்பத்து நான்கு]
[Eṇpattu nāṉku]
‫70
[هفتاد]‬
[haftâd]
[எழுபது]
[Eḻupatu]
‫96
[نود و شش]‬
[navad-o-shesh]
[தொண்ணூற்று ஆறு]
[Toṇṇūṟṟu āṟu]