0

0

கேட்டல் தேர்வு. முதலில் குரலைக் கேட்கவும்:   

13

[տասներեք]

[tasnerek’]

13

[տասներեք]

[tasnerek’]

13

[տասներեք]

[tasnerek’]

[பதிமூன்று]

[Patimūṉṟu]

91

[իննսունմեկ]

[innsunmek]

91

[իննսունմեկ]

[innsunmek]

91

[իննսունմեկ]

[innsunmek]

[தொண்ணூற்று ஒன்று]

[Toṇṇūṟṟu oṉṟu]

9

[ինը]

[iny]

9

[ինը]

[iny]

9

[ինը]

[iny]

[ஒன்பது]

[Oṉpatu]

76

[յոթանասունվեց]

[yot’anasunvets’]

76

[յոթանասունվեց]

[yot’anasunvets’]

76

[յոթանասունվեց]

[yot’anasunvets’]

[எழுபத்து ஆறு]

[Eḻupattu āṟu]
13
[տասներեք]
[tasnerek’]
[பதிமூன்று]
[Patimūṉṟu]
91
[իննսունմեկ]
[innsunmek]
[தொண்ணூற்று ஒன்று]
[Toṇṇūṟṟu oṉṟu]
9
[ինը]
[iny]
[ஒன்பது]
[Oṉpatu]
76
[յոթանասունվեց]
[yot’anasunvets’]
[எழுபத்து ஆறு]
[Eḻupattu āṟu]