0

0

శ్రవణ పరీక్ష. ముందు స్వరాన్నివినండి:   

18

[kahdeksantoista]

18

[kahdeksantoista]

18

[kahdeksantoista]

[పద్దెనిమిది]

[Paddenimidi]

72

[seitsemänkymmentäkaksi]

72

[seitsemänkymmentäkaksi]

72

[seitsemänkymmentäkaksi]

[డెబ్బై రెండు]

[Ḍebbai reṇḍu]

36

[kolmekymmentäkuusi]

36

[kolmekymmentäkuusi]

36

[kolmekymmentäkuusi]

[ముప్పై ఆరు]

[Muppai āru]

74

[seitsemänkymmentäneljä]

74

[seitsemänkymmentäneljä]

74

[seitsemänkymmentäneljä]

[డెబ్బై నాలుగు]

[Ḍebbai nālugu]
18
[kahdeksantoista]
[పద్దెనిమిది]
[Paddenimidi]
72
[seitsemänkymmentäkaksi]
[డెబ్బై రెండు]
[Ḍebbai reṇḍu]
36
[kolmekymmentäkuusi]
[ముప్పై ఆరు]
[Muppai āru]
74
[seitsemänkymmentäneljä]
[డెబ్బై నాలుగు]
[Ḍebbai nālugu]