0

0

శ్రవణ పరీక్ష. ముందు స్వరాన్నివినండి:   

43

[сорок три]

[sorok try]

43

[сорок три]

[sorok try]

43

[сорок три]

[sorok try]

[నలభై మూడు]

[Nalabhai mūḍu]

55

[п’ятдесят п’ять]

[pʺyatdesyat pʺyatʹ]

55

[п’ятдесят п’ять]

[pʺyatdesyat pʺyatʹ]

55

[п’ятдесят п’ять]

[pʺyatdesyat pʺyatʹ]

[యాభై ఐదు]

[Yābhai aidu]

19

[дев’ятнадцять]

[devʺyatnadtsyatʹ]

19

[дев’ятнадцять]

[devʺyatnadtsyatʹ]

19

[дев’ятнадцять]

[devʺyatnadtsyatʹ]

[పంతొమ్మిది]

[Pantom'midi]

40

[сорок]

[sorok]

40

[сорок]

[sorok]

40

[сорок]

[sorok]

[నలభై]

[Nalabhai]
43
[сорок три]
[sorok try]
[నలభై మూడు]
[Nalabhai mūḍu]
55
[п’ятдесят п’ять]
[pʺyatdesyat pʺyatʹ]
[యాభై ఐదు]
[Yābhai aidu]
19
[дев’ятнадцять]
[devʺyatnadtsyatʹ]
[పంతొమ్మిది]
[Pantom'midi]
40
[сорок]
[sorok]
[నలభై]
[Nalabhai]