0

0

ಓದುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: [cinquanta-set]

26

[ಇಪ್ಪತ್ತಾರು]

26

[ಇಪ್ಪತ್ತಾರು]

26

[ಇಪ್ಪತ್ತಾರು]

85

[ಎಂಬತ್ತ ಐದು]

85

[ಎಂಬತ್ತ ಐದು]

85

[ಎಂಬತ್ತ ಐದು]

57

[ಐವತ್ತೇಳು]

57

[ಐವತ್ತೇಳು]

57

[ಐವತ್ತೇಳು]

95

[ತೊಂಬತ್ತಐದು]

95

[ತೊಂಬತ್ತಐದು]

95

[ತೊಂಬತ್ತಐದು]

-
26
[vint-i-sis]
[ಇಪ್ಪತ್ತಾರು]
[Ippattāru]
-
85
[vuitanta-cinc]
[ಎಂಬತ್ತ ಐದು]
[Embatta aidu]
-
57
[cinquanta-set]
[ಐವತ್ತೇಳು]
[Aivattēḷu]
-
95
[noranta-cinc]
[ತೊಂಬತ್ತಐದು]
[Tombatta'aidu]