0

0

ಓದುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: [ორმოცდათექვსმეტი] [ormotsdatekvsmet'i]

27

[ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು]

27

[ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು]

27

[ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು]

53

[ಐವತ್ತ ಮೂರು]

53

[ಐವತ್ತ ಮೂರು]

53

[ಐವತ್ತ ಮೂರು]

67

[ಅರವತ್ತೇಳು]

67

[ಅರವತ್ತೇಳು]

67

[ಅರವತ್ತೇಳು]

56

[ಐವತ್ತಾರು]

56

[ಐವತ್ತಾರು]

56

[ಐವತ್ತಾರು]

-
27
[ოცდაშვიდი]
[otsdashvidi]
[ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು]
[Ippattēḷu]
-
53
[ორმოცდაცამეტი]
[ormotsdatsamet'i]
[ಐವತ್ತ ಮೂರು]
[Aivatta mūru]
-
67
[სამოცდაშვიდი]
[samotsdashvidi]
[ಅರವತ್ತೇಳು]
[Aravattēḷu]
-
56
[ორმოცდათექვსმეტი]
[ormotsdatekvsmet'i]
[ಐವತ್ತಾರು]
[Aivattāru]