0

0

ಓದುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: [ਚੁਰੰਜਾ] [Curajā]

53

[ಐವತ್ತ ಮೂರು]

53

[ಐವತ್ತ ಮೂರು]

53

[ಐವತ್ತ ಮೂರು]

26

[ಇಪ್ಪತ್ತಾರು]

26

[ಇಪ್ಪತ್ತಾರು]

26

[ಇಪ್ಪತ್ತಾರು]

50

[ಐವತ್ತು]

50

[ಐವತ್ತು]

50

[ಐವತ್ತು]

54

[ಐವತ್ತನಾಲ್ಕು]

54

[ಐವತ್ತನಾಲ್ಕು]

54

[ಐವತ್ತನಾಲ್ಕು]

-
53
[ਤਰਵੰਜਾ]
[Taravajā]
[ಐವತ್ತ ಮೂರು]
[Aivatta mūru]
-
26
[ਛੱਬੀ]
[Chabī]
[ಇಪ್ಪತ್ತಾರು]
[Ippattāru]
-
50
[ਪੰਜਾਹ]
[Pajāha]
[ಐವತ್ತು]
[Aivattu]
-
54
[ਚੁਰੰਜਾ]
[Curajā]
[ಐವತ್ತನಾಲ್ಕು]
[Aivattanālku]