0

0

ಓದುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: [enaindvajset]

21

[ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು]

21

[ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು]

21

[ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು]

45

[ನಲವತ್ತ ಐದು]

45

[ನಲವತ್ತ ಐದು]

45

[ನಲವತ್ತ ಐದು]

16

[ಹದಿನಾರು]

16

[ಹದಿನಾರು]

16

[ಹದಿನಾರು]

66

[ಅರವತ್ತಾರು]

66

[ಅರವತ್ತಾರು]

66

[ಅರವತ್ತಾರು]

-
21
[enaindvajset]
[ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು]
[Ippattondu]
-
45
[petinštirideset]
[ನಲವತ್ತ ಐದು]
[Nalavatta aidu]
-
16
[šestnajst]
[ಹದಿನಾರು]
[Hadināru]
-
66
[šestinšestdeset]
[ಅರವತ್ತಾರು]
[Aravattāru]