0

0

ಓದುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: [kırk dokuz]

72

[ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು]

72

[ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು]

72

[ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು]

49

[ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು]

49

[ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು]

49

[ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು]

95

[ತೊಂಬತ್ತಐದು]

95

[ತೊಂಬತ್ತಐದು]

95

[ತೊಂಬತ್ತಐದು]

60

[ಅರವತ್ತು]

60

[ಅರವತ್ತು]

60

[ಅರವತ್ತು]

-
72
[yetmiş iki]
[ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು]
[Eppatteraḍu]
-
49
[kırk dokuz]
[ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು]
[Nalavattombattu]
-
95
[doksan beş]
[ತೊಂಬತ್ತಐದು]
[Tombatta'aidu]
-
60
[altmış]
[ಅರವತ್ತು]
[Aravattu]