0

0

वाचन चांचणी. क्रमांकावर क्लिक कराः [trente et un]

31

[एकतीस]

31

[एकतीस]

31

[एकतीस]

96

[शहाण्णव]

96

[शहाण्णव]

96

[शहाण्णव]

83

[त्र्याऐंशी]

83

[त्र्याऐंशी]

83

[त्र्याऐंशी]

99

[नव्याण्णव]

99

[नव्याण्णव]

99

[नव्याण्णव]

-
31
[trente et un]
[एकतीस]
[Ēkatīsa]
-
96
[quatre-vingt-seize]
[शहाण्णव]
[Śahāṇṇava]
-
83
[quatre-vingt-trois]
[त्र्याऐंशी]
[Tryā'ainśī]
-
99
[quatre-vingt-dix-neuf]
[नव्याण्णव]
[Navyāṇṇava]