0

0

वाचन चांचणी. क्रमांकावर क्लिक कराः [sešdesmit]

65

[पासष्ट]

65

[पासष्ट]

65

[पासष्ट]

60

[साठ]

60

[साठ]

60

[साठ]

41

[एकेचाळीस]

41

[एकेचाळीस]

41

[एकेचाळीस]

46

[सेहेचाळीस]

46

[सेहेचाळीस]

46

[सेहेचाळीस]

-
65
[sešdesmit pieci]
[पासष्ट]
[Pāsaṣṭa]
-
60
[sešdesmit]
[साठ]
[Sāṭha]
-
41
[četrdesmit viens]
[एकेचाळीस]
[Ēkēcāḷīsa]
-
46
[četrdesmit seši]
[सेहेचाळीस]
[Sēhēcāḷīsa]