0

0

வாசிப்புத் தேர்வு. எண்ணை கிளிக் செய்யவும்: [հիսունութ] [hisunut’]

9

[ஒன்பது]

9

[ஒன்பது]

9

[ஒன்பது]

16

[பதினாறு]

16

[பதினாறு]

16

[பதினாறு]

58

[ஐம்பத்தி எட்டு]

58

[ஐம்பத்தி எட்டு]

58

[ஐம்பத்தி எட்டு]

77

[எழுபத்து ஏழு]

77

[எழுபத்து ஏழு]

77

[எழுபத்து ஏழு]

-
9
[ինը]
[iny]
[ஒன்பது]
[Oṉpatu]
-
16
[տասնվեց]
[tasnvets’]
[பதினாறு]
[Patiṉāṟu]
-
58
[հիսունութ]
[hisunut’]
[ஐம்பத்தி எட்டு]
[Aimpatti eṭṭu]
-
77
[յոթանասունյոթ]
[yot’anasunyot’]
[எழுபத்து ஏழு]
[Eḻupattu ēḻu]