0

0

வாசிப்புத் தேர்வு. எண்ணை கிளிக் செய்யவும்: [ինը] [iny]

31

[முப்பத்து ஒன்று]

31

[முப்பத்து ஒன்று]

31

[முப்பத்து ஒன்று]

54

[ஐம்பத்தி நான்கு]

54

[ஐம்பத்தி நான்கு]

54

[ஐம்பத்தி நான்கு]

9

[ஒன்பது]

9

[ஒன்பது]

9

[ஒன்பது]

42

[நாற்பத்தி இரண்டு]

42

[நாற்பத்தி இரண்டு]

42

[நாற்பத்தி இரண்டு]

-
31
[երեսունմեկ]
[yeresunmek]
[முப்பத்து ஒன்று]
[Muppattu oṉṟu]
-
54
[հիսունչորս]
[hisunch’vors]
[ஐம்பத்தி நான்கு]
[Aimpatti nāṉku]
-
9
[ինը]
[iny]
[ஒன்பது]
[Oṉpatu]
-
42
[քառասուներկու]
[k’arrasunerku]
[நாற்பத்தி இரண்டு]
[Nāṟpatti iraṇṭu]