0

0

పఠన పరీక్ష. సంఖ్యపై క్లిక్ చేయండి: [յոթանասունութ] [yot’anasunut’]

9

[తొమ్మిది]

9

[తొమ్మిది]

9

[తొమ్మిది]

33

[ముప్పై మూడు]

33

[ముప్పై మూడు]

33

[ముప్పై మూడు]

78

[డెబ్బై ఎనిమిది]

78

[డెబ్బై ఎనిమిది]

78

[డెబ్బై ఎనిమిది]

100

[వంద]

100

[వంద]

100

[వంద]

-
9
[ինը]
[iny]
[తొమ్మిది]
[Tom'midi]
-
33
[երեսուներեք]
[yeresunerek’]
[ముప్పై మూడు]
[Muppai mūḍu]
-
78
[յոթանասունութ]
[yot’anasunut’]
[డెబ్బై ఎనిమిది]
[Ḍebbai enimidi]
-
100
[հարյուր]
[haryur]
[వంద]
[Vanda]