Cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của bạn!
Hãy thử Huấn luyện viên Dịch thuật của 50languages.com!

Dịch giữa các ngôn ngữ là một cách tuyệt vời để khám phá các mẫu cấu trúc trong ngôn ngữ bạn đang học có thể khác hoặc tương tự với các mẫu trong ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn. Phiên dịch cũng giúp củng cố khả năng chuyển đổi nhanh giữa các ngôn ngữ của bạn. Bắt đầu dịch ngay bây giờ bằng cách nhấp vào nút ’Tiếp tục học’bên dưới.Các cụm từ đã lưu của bạn: