абстрактнэ зэхэшIыкI     
Abstraktsed mõisted

-

valitsus +

къулыкъушIапI, гъэIорышIапIэ

-

reklaam +

реклам, къэбарягъашI

-

nool +

щэбзащ

-

keeld +

Iизын зыхэмылъыр

-

karjäär +

карьер, къулыкъоу зыпылъыр

-

keskpaik +

гузэгу

-

valik +

хэдэныгъ, къыхэхыныгъ

-

koostöö +

Iоф зэдэшIэныр

-

värv +

шъо

-

kokkupuude +

контакт, зэгурыIоныр

-

oht +

щынагъо

-

armuavaldus +

шIу зэрилъэгъурэр риIон

-

lagunemine +

зэхэкъутэныр, зэщыкъоныр

-

definitsioon +

гъэунэфыныр

-

erinevus +

зэфэмыдэныгъ

-

raskus +

къиныгъу

-

suund +

направление

-

avastus +

къэгъотыгъакIэр

-

korralagedus +

тэрэзыджэ

-

kaugus +

чыжьагъ

-

vahemaa +

чIыгууанэ

-

mitmekesisus +

зэфэмыдэныгъ

-

vaev +

уилъэкI епхьылIэныр

-

uurimine +

уплъэкIуныр, ушэтыныр

-

kukkumine +

тефэныр укIорэиныр

-

jõud +

кIуачIэ, къарыу, лъэкIы

-

lõhn +

мэ IашIу

-

vabadus +

шъхьафитныгъ

-

kummitus +

нэм къыпэшIошIрэр, ныбжьыкъу

-

pool +

ыныкъу

-

kõrgus +

лъэгагъ

-

abi +

IэпыIэгъу

-

peidupaik +

гъэбылъыпIэ

-

kodumaa +

родинэ, хэкужъ

-

puhtus +

къэбзэныгъ

-

idee +

идей

-

illusioon +

нэпIэхъ, гугъэ нэпцI

-

fantaasia +

фантазие, гугъэ нэпцI, пцIы

-

intelligentsus +

акъылышIоныгъ

-

kutse +

къегъэблэгъэныр

-

õiglus +

зэфагъ

-

valgus +

нэф, нэфын

-

pilk +

плъакIэ

-

kaotus +

шIокIодыныр, чIэнэныр

-

suurendus +

хэхъоныр

-

viga +

хэукъоныгъ

-

mõrv +

укIыныгъ

-

rahvus +

нацие

-

uudsus +

къежьэгъакI

-

võimalus +

амал

-

kannatlikkus +

щыIагъ

-

planeerimine +

ихъухьаныр

-

probleem +

проблем

-

kaitse +

къэухъумэныгъ

-

peegeldus +

къэгъэлъэгъоныр

-

vabariik +

республик

-

risk +

теушхоныгъ, екуныгъ

-

ohutus +

щынэгъончъагъ

-

saladus +

шъэфы

-

sugu +

пол, хъуа-бза

-

vari +

жьау

-

suurus +

иинагъ

-

solidaarsus +

зэдэштэныгъ, зэгурыIоныгъ

-

edu +

гъэхьагъэ

-

toetus +

IэпыIэгъу

-

traditsioon +

хабзэ афэхъугъэр

-

kaal +

онтэгъугъэ, хьылъагъ

-
valitsus
къулыкъушIапI, гъэIорышIапIэ

-
reklaam
реклам, къэбарягъашI

-
nool
щэбзащ

-
keeld
Iизын зыхэмылъыр

-
karjäär
карьер, къулыкъоу зыпылъыр

-
keskpaik
гузэгу

-
valik
хэдэныгъ, къыхэхыныгъ

-
koostöö
Iоф зэдэшIэныр

-
värv
шъо

-
kokkupuude
контакт, зэгурыIоныр

-
oht
щынагъо

-
armuavaldus
шIу зэрилъэгъурэр риIон

-
lagunemine
зэхэкъутэныр, зэщыкъоныр

-
definitsioon
гъэунэфыныр

-
erinevus
зэфэмыдэныгъ

-
raskus
къиныгъу

-
suund
направление

-
avastus
къэгъотыгъакIэр

-
korralagedus
тэрэзыджэ

-
kaugus
чыжьагъ

-
vahemaa
чIыгууанэ

-
mitmekesisus
зэфэмыдэныгъ

-
vaev
уилъэкI епхьылIэныр

-
uurimine
уплъэкIуныр, ушэтыныр

-
kukkumine
тефэныр укIорэиныр

-
jõud
кIуачIэ, къарыу, лъэкIы

-
lõhn
мэ IашIу

-
vabadus
шъхьафитныгъ

-
kummitus
нэм къыпэшIошIрэр, ныбжьыкъу

-
pool
ыныкъу

-
kõrgus
лъэгагъ

-
abi
IэпыIэгъу

-
peidupaik
гъэбылъыпIэ

-
kodumaa
родинэ, хэкужъ

-
puhtus
къэбзэныгъ

-
idee
идей

-
illusioon
нэпIэхъ, гугъэ нэпцI

-
fantaasia
фантазие, гугъэ нэпцI, пцIы

-
intelligentsus
акъылышIоныгъ

-
kutse
къегъэблэгъэныр

-
õiglus
зэфагъ

-
valgus
нэф, нэфын

-
pilk
плъакIэ

-
kaotus
шIокIодыныр, чIэнэныр

-
suurendus
хэхъоныр

-
viga
хэукъоныгъ

-
mõrv
укIыныгъ

-
rahvus
нацие

-
uudsus
къежьэгъакI

-
võimalus
амал

-
kannatlikkus
щыIагъ

-
planeerimine
ихъухьаныр

-
probleem
проблем

-
kaitse
къэухъумэныгъ

-
peegeldus
къэгъэлъэгъоныр

-
vabariik
республик

-
risk
теушхоныгъ, екуныгъ

-
ohutus
щынэгъончъагъ

-
saladus
шъэфы

-
sugu
пол, хъуа-бза

-
vari
жьау

-
suurus
иинагъ

-
solidaarsus
зэдэштэныгъ, зэгурыIоныгъ

-
edu
гъэхьагъэ

-
toetus
IэпыIэгъу

-
traditsioon
хабзэ афэхъугъэр

-
kaal
онтэгъугъэ, хьылъагъ