абстрактнэ зэхэшIыкI     
Abstraktsed mõisted

-

valitsus

къулыкъушIапI, гъэIорышIапIэ

-

reklaam

реклам, къэбарягъашI

-

nool

щэбзащ

-

keeld

Iизын зыхэмылъыр

-

karjäär

карьер, къулыкъоу зыпылъыр

-

keskpaik

гузэгу

-

valik

хэдэныгъ, къыхэхыныгъ

-

koostöö

Iоф зэдэшIэныр

-

värv

шъо

-

kokkupuude

контакт, зэгурыIоныр

-

oht

щынагъо

-

armuavaldus

шIу зэрилъэгъурэр риIон

-

lagunemine

зэхэкъутэныр, зэщыкъоныр

-

definitsioon

гъэунэфыныр

-

erinevus

зэфэмыдэныгъ

-

raskus

къиныгъу

-

suund

направление

-

avastus

къэгъотыгъакIэр

-

korralagedus

тэрэзыджэ

-

kaugus

чыжьагъ

-

vahemaa

чIыгууанэ

-

mitmekesisus

зэфэмыдэныгъ

-

vaev

уилъэкI епхьылIэныр

-

uurimine

уплъэкIуныр, ушэтыныр

-

kukkumine

тефэныр укIорэиныр

-

jõud

кIуачIэ, къарыу, лъэкIы

-

lõhn

мэ IашIу

-

vabadus

шъхьафитныгъ

-

kummitus

нэм къыпэшIошIрэр, ныбжьыкъу

-

pool

ыныкъу

-

kõrgus

лъэгагъ

-

abi

IэпыIэгъу

-

peidupaik

гъэбылъыпIэ

-

kodumaa

родинэ, хэкужъ

-

puhtus

къэбзэныгъ

-

idee

идей

-

illusioon

нэпIэхъ, гугъэ нэпцI

-

fantaasia

фантазие, гугъэ нэпцI, пцIы

-

intelligentsus

акъылышIоныгъ

-

kutse

къегъэблэгъэныр

-

õiglus

зэфагъ

-

valgus

нэф, нэфын

-

pilk

плъакIэ

-

kaotus

шIокIодыныр, чIэнэныр

-

suurendus

хэхъоныр

-

viga

хэукъоныгъ

-

mõrv

укIыныгъ

-

rahvus

нацие

-

uudsus

къежьэгъакI

-

võimalus

амал

-

kannatlikkus

щыIагъ

-

planeerimine

ихъухьаныр

-

probleem

проблем

-

kaitse

къэухъумэныгъ

-

peegeldus

къэгъэлъэгъоныр

-

vabariik

республик

-

risk

теушхоныгъ, екуныгъ

-

ohutus

щынэгъончъагъ

-

saladus

шъэфы

-

sugu

пол, хъуа-бза

-

vari

жьау

-

suurus

иинагъ

-

solidaarsus

зэдэштэныгъ, зэгурыIоныгъ

-

edu

гъэхьагъэ

-

toetus

IэпыIэгъу

-

traditsioon

хабзэ афэхъугъэр

-

kaal

онтэгъугъэ, хьылъагъ

-
valitsus
къулыкъушIапI, гъэIорышIапIэ

-
reklaam
реклам, къэбарягъашI

-
nool
щэбзащ

-
keeld
Iизын зыхэмылъыр

-
karjäär
карьер, къулыкъоу зыпылъыр

-
keskpaik
гузэгу

-
valik
хэдэныгъ, къыхэхыныгъ

-
koostöö
Iоф зэдэшIэныр

-
värv
шъо

-
kokkupuude
контакт, зэгурыIоныр

-
oht
щынагъо

-
armuavaldus
шIу зэрилъэгъурэр риIон

-
lagunemine
зэхэкъутэныр, зэщыкъоныр

-
definitsioon
гъэунэфыныр

-
erinevus
зэфэмыдэныгъ

-
raskus
къиныгъу

-
suund
направление

-
avastus
къэгъотыгъакIэр

-
korralagedus
тэрэзыджэ

-
kaugus
чыжьагъ

-
vahemaa
чIыгууанэ

-
mitmekesisus
зэфэмыдэныгъ

-
vaev
уилъэкI епхьылIэныр

-
uurimine
уплъэкIуныр, ушэтыныр

-
kukkumine
тефэныр укIорэиныр

-
jõud
кIуачIэ, къарыу, лъэкIы

-
lõhn
мэ IашIу

-
vabadus
шъхьафитныгъ

-
kummitus
нэм къыпэшIошIрэр, ныбжьыкъу

-
pool
ыныкъу

-
kõrgus
лъэгагъ

-
abi
IэпыIэгъу

-
peidupaik
гъэбылъыпIэ

-
kodumaa
родинэ, хэкужъ

-
puhtus
къэбзэныгъ

-
idee
идей

-
illusioon
нэпIэхъ, гугъэ нэпцI

-
fantaasia
фантазие, гугъэ нэпцI, пцIы

-
intelligentsus
акъылышIоныгъ

-
kutse
къегъэблэгъэныр

-
õiglus
зэфагъ

-
valgus
нэф, нэфын

-
pilk
плъакIэ

-
kaotus
шIокIодыныр, чIэнэныр

-
suurendus
хэхъоныр

-
viga
хэукъоныгъ

-
mõrv
укIыныгъ

-
rahvus
нацие

-
uudsus
къежьэгъакI

-
võimalus
амал

-
kannatlikkus
щыIагъ

-
planeerimine
ихъухьаныр

-
probleem
проблем

-
kaitse
къэухъумэныгъ

-
peegeldus
къэгъэлъэгъоныр

-
vabariik
республик

-
risk
теушхоныгъ, екуныгъ

-
ohutus
щынэгъончъагъ

-
saladus
шъэфы

-
sugu
пол, хъуа-бза

-
vari
жьау

-
suurus
иинагъ

-
solidaarsus
зэдэштэныгъ, зэгурыIоныгъ

-
edu
гъэхьагъэ

-
toetus
IэпыIэгъу

-
traditsioon
хабзэ афэхъугъэр

-
kaal
онтэгъугъэ, хьылъагъ