цIыфхэр     
Persone

-

l'età

ныбжь

-

la zia

анэшыпхъу, атэшыпхъу

-

il neonato

сабый

-

la babysitter

кIэлэIыгъ, сабыипIу

-

il ragazzo

шъэожъый

-

il fratello

шы (ыш)

-

il bambino

сабый

-

la coppia

зэшъхьэгъусэх

-

la figlia

пхъу

-

il divorzio

тIупщыжьыныр, зэхэкIыжьынхэр

-

l'embrione

эмбрион

-

il fidanzamento

пIалъэ тын

-

la parentela

унэгъошхо

-

la famiglia

унагъо

-

il flirt

зыIушIыхьан, псэлъыхъон (сэмэркъэу)

-

l'uomo

зиусхьан

-

la ragazza

пшъашъэ

-

la fidanzata

пшъэшъэгъу

-

la nipote

къорэлъф, пхъорэлъф

-

il nonno

тэтэжъ

-

la nonna

нэнэжъ

-

i nonni

нэнэжърэ тэтэжърэ

-

il nipote

къорэльф, пхъорэлъф

-

lo sposo

псэлъыхъу

-

l'aiutante

IэпыIэгъу

-

l'infante

сабый цIыкIу

-

la donna

бзылъфыгъ, шъуз

-

la proposta di matrimonio

къэзэрэщэнхэу пIалъэ зэратын

-

il matrimonio

нэчыхь, зызэгуатхэн

-

il sonnellino

хэшъхьаукъэн, хэпэзэн

-

il vicino

гъунэгъу

-

gli sposi

къызэрэщэгъакIэхэр

-

la coppia

зэгъуситIу

-

i genitori

ны-тыхэр

-

il partner

гъусэ, цыегъу

-

la festa

пчыхьэзэхахь, чэщдэс

-

le persone

цIыфхэр

-

la sposa

нысэ

-

la coda

чэзыу

-

il ricevimento

егъэблэгъапIэ

-

l'appuntamento

зэIукIэныр

-

i fratelli

зэш-зэшыпхъу

-

la sorella

шыпхъу

-

i gemelli

зэтIуазэ

-

lo zio

атэш, анэш

-

il matrimonio

нэчыхьэ тхыныр, зызэгуягъэтхэныр, джэгу

-

i giovani

ныбжьыкIэ

-
l'età
ныбжь

-
la zia
анэшыпхъу, атэшыпхъу

-
il neonato
сабый

-
la babysitter
кIэлэIыгъ, сабыипIу

-
il ragazzo
шъэожъый

-
il fratello
шы (ыш)

-
il bambino
сабый

-
la coppia
зэшъхьэгъусэх

-
la figlia
пхъу

-
il divorzio
тIупщыжьыныр, зэхэкIыжьынхэр

-
l'embrione
эмбрион

-
il fidanzamento
пIалъэ тын

-
la parentela
унэгъошхо

-
la famiglia
унагъо

-
il flirt
зыIушIыхьан, псэлъыхъон (сэмэркъэу)

-
l'uomo
зиусхьан

-
la ragazza
пшъашъэ

-
la fidanzata
пшъэшъэгъу

-
la nipote
къорэлъф, пхъорэлъф

-
il nonno
тэтэжъ

-
la nonna
нан

-
la nonna
нэнэжъ

-
i nonni
нэнэжърэ тэтэжърэ

-
il nipote
къорэльф, пхъорэлъф

-
lo sposo
псэлъыхъу

-
il gruppo
куп

-
l'aiutante
IэпыIэгъу

-
l'infante
сабый цIыкIу

-
la donna
бзылъфыгъ, шъуз

-
la proposta di matrimonio
къэзэрэщэнхэу пIалъэ зэратын

-
il matrimonio
нэчыхь, зызэгуатхэн

-
la madre
ны

-
il sonnellino
хэшъхьаукъэн, хэпэзэн

-
il vicino
гъунэгъу

-
gli sposi
къызэрэщэгъакIэхэр

-
la coppia
зэгъуситIу

-
i genitori
ны-тыхэр

-
il partner
гъусэ, цыегъу

-
la festa
пчыхьэзэхахь, чэщдэс

-
le persone
цIыфхэр

-
la sposa
нысэ

-
la coda
чэзыу

-
il ricevimento
егъэблэгъапIэ

-
l'appuntamento
зэIукIэныр

-
i fratelli
зэш-зэшыпхъу

-
la sorella
шыпхъу

-
il figlio
къо

-
i gemelli
зэтIуазэ

-
lo zio
атэш, анэш

-
il matrimonio
нэчыхьэ тхыныр, зызэгуягъэтхэныр, джэгу

-
i giovani
ныбжьыкIэ