абстрактнэ зэхэшIыкI     
抽象的术语

-

管理机构
guǎnlǐ jīgòu
+

къулыкъушIапI, гъэIорышIапIэ

-

广告
guǎnggào
+

реклам, къэбарягъашI

-

箭头
jiàntóu
+

щэбзащ

-

禁令
jìnlìng
+

Iизын зыхэмылъыр

-

职业生涯
zhíyè shēngyá
+

карьер, къулыкъоу зыпылъыр

-

中心
zhōngxīn
+

гузэгу

-

选择
xuǎnzé
+

хэдэныгъ, къыхэхыныгъ

-

协作
xiézuò
+

Iоф зэдэшIэныр

-

颜色
yánsè
+

шъо

-

接触
jiēchù
+

контакт, зэгурыIоныр

-

危险
wéixiǎn
+

щынагъо

-

爱的宣言
ài de xuānyán
+

шIу зэрилъэгъурэр риIон

-

朽坏
xiǔ huài
+

зэхэкъутэныр, зэщыкъоныр

-

定义
dìngyì
+

гъэунэфыныр

-

区别
qūbié
+

зэфэмыдэныгъ

-

难度
nándù
+

къиныгъу

-

方向
fāngxiàng
+

направление

-

发现
fāxiàn
+

къэгъотыгъакIэр

-

混乱
hǔnluàn
+

тэрэзыджэ

-

距离
jùlí
+

чыжьагъ

-

距离
jùlí
+

чIыгууанэ

-

多样性
duōyàng xìng
+

зэфэмыдэныгъ

-

努力
nǔlì
+

уилъэкI епхьылIэныр

-

探索
tànsuǒ
+

уплъэкIуныр, ушэтыныр

-

跌落
diéluò
+

тефэныр укIорэиныр

-


+

кIуачIэ, къарыу, лъэкIы

-

香味
xiāngwèi
+

мэ IашIу

-

自由
zìyóu
+

шъхьафитныгъ

-


guǐ
+

нэм къыпэшIошIрэр, ныбжьыкъу

-


bàn
+

ыныкъу

-

高度
gāodù
+

лъэгагъ

-

帮助
bāngzhù
+

IэпыIэгъу

-

藏身之地
cángshēn zhī dì
+

гъэбылъыпIэ

-

故乡
gùxiāng
+

родинэ, хэкужъ

-

卫生
wèishēng
+

къэбзэныгъ

-

想法
xiǎngfǎ
+

идей

-

幻觉
huànjué
+

нэпIэхъ, гугъэ нэпцI

-

想象力
xiǎngxiàng lì
+

фантазие, гугъэ нэпцI, пцIы

-

聪明
cōngmíng
+

акъылышIоныгъ

-

邀请
yāoqǐng
+

къегъэблэгъэныр

-

正义
zhèngyì
+

зэфагъ

-


guāng
+

нэф, нэфын

-

目光
mùguāng
+

плъакIэ

-

损失
sǔnshī
+

шIокIодыныр, чIэнэныр

-

放大倍率
fàngdà bèilǜ
+

хэхъоныр

-

错误
cuòwù
+

хэукъоныгъ

-

谋杀
móushā
+

укIыныгъ

-

民族
mínzú
+

нацие

-

新颖
xīnyǐng
+

къежьэгъакI

-

可能性
kěnéng xìng
+

амал

-

耐心
nàixīn
+

щыIагъ

-

规划
guīhuà
+

ихъухьаныр

-

问题
wèntí
+

проблем

-

保护
bǎohù
+

къэухъумэныгъ

-

反射
fǎnshè
+

къэгъэлъэгъоныр

-

共和国
gònghéguó
+

республик

-

风险
fēngxiǎn
+

теушхоныгъ, екуныгъ

-

安全
ānquán
+

щынэгъончъагъ

-

秘密
mìmì
+

шъэфы

-

性别
xìngbié
+

пол, хъуа-бза

-

阴影
yīnyǐng
+

жьау

-

大小
dàxiǎo
+

иинагъ

-

团结
tuánjié
+

зэдэштэныгъ, зэгурыIоныгъ

-

成功
chénggōng
+

гъэхьагъэ

-

支持
zhīchí
+

IэпыIэгъу

-

传统
chuántǒng
+

хабзэ афэхъугъэр

-

重量
zhòngliàng
+

онтэгъугъэ, хьылъагъ

-
管理机构
guǎnlǐ jīgòu
къулыкъушIапI, гъэIорышIапIэ

-
广告
guǎnggào
реклам, къэбарягъашI

-
箭头
jiàntóu
щэбзащ

-
禁令
jìnlìng
Iизын зыхэмылъыр

-
职业生涯
zhíyè shēngyá
карьер, къулыкъоу зыпылъыр

-
中心
zhōngxīn
гузэгу

-
选择
xuǎnzé
хэдэныгъ, къыхэхыныгъ

-
协作
xiézuò
Iоф зэдэшIэныр

-
颜色
yánsè
шъо

-
接触
jiēchù
контакт, зэгурыIоныр

-
危险
wéixiǎn
щынагъо

-
爱的宣言
ài de xuānyán
шIу зэрилъэгъурэр риIон

-
朽坏
xiǔ huài
зэхэкъутэныр, зэщыкъоныр

-
定义
dìngyì
гъэунэфыныр

-
区别
qūbié
зэфэмыдэныгъ

-
难度
nándù
къиныгъу

-
方向
fāngxiàng
направление

-
发现
fāxiàn
къэгъотыгъакIэр

-
混乱
hǔnluàn
тэрэзыджэ

-
距离
jùlí
чыжьагъ

-
距离
jùlí
чIыгууанэ

-
多样性
duōyàng xìng
зэфэмыдэныгъ

-
努力
nǔlì
уилъэкI епхьылIэныр

-
探索
tànsuǒ
уплъэкIуныр, ушэтыныр

-
跌落
diéluò
тефэныр укIорэиныр

-


кIуачIэ, къарыу, лъэкIы

-
香味
xiāngwèi
мэ IашIу

-
自由
zìyóu
шъхьафитныгъ

-

guǐ
нэм къыпэшIошIрэр, ныбжьыкъу

-

bàn
ыныкъу

-
高度
gāodù
лъэгагъ

-
帮助
bāngzhù
IэпыIэгъу

-
藏身之地
cángshēn zhī dì
гъэбылъыпIэ

-
故乡
gùxiāng
родинэ, хэкужъ

-
卫生
wèishēng
къэбзэныгъ

-
想法
xiǎngfǎ
идей

-
幻觉
huànjué
нэпIэхъ, гугъэ нэпцI

-
想象力
xiǎngxiàng lì
фантазие, гугъэ нэпцI, пцIы

-
聪明
cōngmíng
акъылышIоныгъ

-
邀请
yāoqǐng
къегъэблэгъэныр

-
正义
zhèngyì
зэфагъ

-

guāng
нэф, нэфын

-
目光
mùguāng
плъакIэ

-
损失
sǔnshī
шIокIодыныр, чIэнэныр

-
放大倍率
fàngdà bèilǜ
хэхъоныр

-
错误
cuòwù
хэукъоныгъ

-
谋杀
móushā
укIыныгъ

-
民族
mínzú
нацие

-
新颖
xīnyǐng
къежьэгъакI

-
可能性
kěnéng xìng
амал

-
耐心
nàixīn
щыIагъ

-
规划
guīhuà
ихъухьаныр

-
问题
wèntí
проблем

-
保护
bǎohù
къэухъумэныгъ

-
反射
fǎnshè
къэгъэлъэгъоныр

-
共和国
gònghéguó
республик

-
风险
fēngxiǎn
теушхоныгъ, екуныгъ

-
安全
ānquán
щынэгъончъагъ

-
秘密
mìmì
шъэфы

-
性别
xìngbié
пол, хъуа-бза

-
阴影
yīnyǐng
жьау

-
大小
dàxiǎo
иинагъ

-
团结
tuánjié
зэдэштэныгъ, зэгурыIоныгъ

-
成功
chénggōng
гъэхьагъэ

-
支持
zhīchí
IэпыIэгъу

-
传统
chuántǒng
хабзэ афэхъугъэр

-
重量
zhòngliàng
онтэгъугъэ, хьылъагъ