ಮತ / ಧರ್ಮ     
Vjera

-

uskrs +

ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬ

-

uskršnje jaje +

ಈಸ್ಟರ್ ಮೊಟ್ಟೆ

-

anđeo +

ದೇವದೂತ/ದೇವತೆ

-

zvono +

ಗಂಟೆ

-

biblija +

ಬೈಬಲ್

-

biskup +

ಕ್ರೈಸ್ತ ಗುರು

-

blagoslov +

ಆಶೀರ್ವಾದ

-

budizam +

ಬೌದ್ಧ ಮತ

-

hrišćanstvo +

ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ

-

božićni poklon +

ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಕೊಡುಗೆ

-

božićno drvce +

ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಮರ

-

crkva +

ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವಾಲಯ

-

mrtvački sanduk +

ಶವ ಸಂಪುಟ

-

stvaranje svijeta +

ಸೃಷ್ಟಿ

-

krst +

ಶಿಲುಬೆ

-

đavo +

ದೆವ್ವ

-

bog +

ದೇವರು

-

hinduizam +

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ

-

islam +

ಇಸ್ಲಾಮ್

-

judaizam +

ಯೆಹೂದ್ಯ ಮತ

-

meditacija +

ಧ್ಯಾನ

-

mumija +

ಶುಷ್ಕದೇಹ/ ಮಮ್ಮಿ

-

musliman +

ಮುಸಲ್ಮಾನ

-

papa +

ಪೋಪ್

-

molitva +

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

-

sveštenik +

ಪಾದ್ರಿ/ಪುರೋಹಿತ

-

vjera +

ಮತ

-

božja služba +

ದೇವತಾರಾಧನೆ

-

sinagoga +

ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೇವಾಲಯ

-

hram +

ದೇವಸ್ಥಾನ

-

grobnica +

ಸಮಾಧಿ

-
uskrs
ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬ

-
uskršnje jaje
ಈಸ್ಟರ್ ಮೊಟ್ಟೆ

-
anđeo
ದೇವದೂತ/ದೇವತೆ

-
zvono
ಗಂಟೆ

-
biblija
ಬೈಬಲ್

-
biskup
ಕ್ರೈಸ್ತ ಗುರು

-
blagoslov
ಆಶೀರ್ವಾದ

-
budizam
ಬೌದ್ಧ ಮತ

-
hrišćanstvo
ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ

-
božićni poklon
ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಕೊಡುಗೆ

-
božićno drvce
ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಮರ

-
crkva
ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವಾಲಯ

-
mrtvački sanduk
ಶವ ಸಂಪುಟ

-
stvaranje svijeta
ಸೃಷ್ಟಿ

-
krst
ಶಿಲುಬೆ

-
đavo
ದೆವ್ವ

-
bog
ದೇವರು

-
hinduizam
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ

-
islam
ಇಸ್ಲಾಮ್

-
judaizam
ಯೆಹೂದ್ಯ ಮತ

-
meditacija
ಧ್ಯಾನ

-
mumija
ಶುಷ್ಕದೇಹ/ ಮಮ್ಮಿ

-
musliman
ಮುಸಲ್ಮಾನ

-
papa
ಪೋಪ್

-
molitva
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

-
sveštenik
ಪಾದ್ರಿ/ಪುರೋಹಿತ

-
vjera
ಮತ

-
božja služba
ದೇವತಾರಾಧನೆ

-
sinagoga
ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೇವಾಲಯ

-
hram
ದೇವಸ್ಥಾನ

-
grobnica
ಸಮಾಧಿ