ಮತ / ಧರ್ಮ     
Religió

-

la Pasqua +

ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬ

-

l'ou de Pasqua +

ಈಸ್ಟರ್ ಮೊಟ್ಟೆ

-

l'àngel +

ದೇವದೂತ/ದೇವತೆ

-

la campana +

ಗಂಟೆ

-

la Bíblia +

ಬೈಬಲ್

-

el bisbe +

ಕ್ರೈಸ್ತ ಗುರು

-

la benedicció +

ಆಶೀರ್ವಾದ

-

el budisme +

ಬೌದ್ಧ ಮತ

-

el cristianisme +

ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ

-

el regal de Nadal +

ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಕೊಡುಗೆ

-

l'arbre de Nadal +

ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಮರ

-

l'església +

ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವಾಲಯ

-

el taüt +

ಶವ ಸಂಪುಟ

-

la creació +

ಸೃಷ್ಟಿ

-

el crucifix +

ಶಿಲುಬೆ

-

el diable +

ದೆವ್ವ

-

el Déu +

ದೇವರು

-

l'hinduisme +

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ

-

l'islam +

ಇಸ್ಲಾಮ್

-

el judaisme +

ಯೆಹೂದ್ಯ ಮತ

-

la meditació +

ಧ್ಯಾನ

-

la mòmia +

ಶುಷ್ಕದೇಹ/ ಮಮ್ಮಿ

-

el musulmà +

ಮುಸಲ್ಮಾನ

-

el Papa +

ಪೋಪ್

-

l'oració +

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

-

el sacerdot +

ಪಾದ್ರಿ/ಪುರೋಹಿತ

-

la religió +

ಮತ

-

el servei religiós +

ದೇವತಾರಾಧನೆ

-

la sinagoga +

ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೇವಾಲಯ

-

el temple +

ದೇವಸ್ಥಾನ

-

la tomba +

ಸಮಾಧಿ

-
la Pasqua
ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬ

-
l'ou de Pasqua
ಈಸ್ಟರ್ ಮೊಟ್ಟೆ

-
l'àngel
ದೇವದೂತ/ದೇವತೆ

-
la campana
ಗಂಟೆ

-
la Bíblia
ಬೈಬಲ್

-
el bisbe
ಕ್ರೈಸ್ತ ಗುರು

-
la benedicció
ಆಶೀರ್ವಾದ

-
el budisme
ಬೌದ್ಧ ಮತ

-
el cristianisme
ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ

-
el regal de Nadal
ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಕೊಡುಗೆ

-
l'arbre de Nadal
ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಮರ

-
l'església
ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವಾಲಯ

-
el taüt
ಶವ ಸಂಪುಟ

-
la creació
ಸೃಷ್ಟಿ

-
el crucifix
ಶಿಲುಬೆ

-
el diable
ದೆವ್ವ

-
el Déu
ದೇವರು

-
l'hinduisme
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ

-
l'islam
ಇಸ್ಲಾಮ್

-
el judaisme
ಯೆಹೂದ್ಯ ಮತ

-
la meditació
ಧ್ಯಾನ

-
la mòmia
ಶುಷ್ಕದೇಹ/ ಮಮ್ಮಿ

-
el musulmà
ಮುಸಲ್ಮಾನ

-
el Papa
ಪೋಪ್

-
l'oració
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

-
el sacerdot
ಪಾದ್ರಿ/ಪುರೋಹಿತ

-
la religió
ಮತ

-
el servei religiós
ದೇವತಾರಾಧನೆ

-
la sinagoga
ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೇವಾಲಯ

-
el temple
ದೇವಸ್ಥಾನ

-
la tomba
ಸಮಾಧಿ