ಹವಾಮಾನ     
Weather

-

barometer +

ವಾಯು ಭಾರ ಮಾಪಕ

-

cloud +

ಮೋಡ

-

cold +

ಚಳಿ

-

crescent +

ಅರ್ಧಚಂದ್ರ

-

darkness +

ಕತ್ತಲು

-

drought +

ಬರ

-

earth +

ಭೂಮಿ

-

fog +

ಮಂಜು

-

frost +

ಕಡು ಹಿಮ

-

glaze +

ನುಣುಪಾದ ನೀರ್ಗಲ್ಲು

-

heat +

ಶಾಖ

-

hurricane +

ಚಂಡಮಾರುತ

-

icicle +

ಹಿಮ ಬಿಳಲು

-

lightning +

ಮಿಂಚು

-

meteor +

ಉಲ್ಕೆ

-

moon +

ಚಂದ್ರ

-

rainbow +

ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

-

raindrop +

ಮಳೆಹನಿ

-

snow +

ಹಿಮ

-

snowflake +

ಹಿಮದ ಹಳುಕು

-

snowman +

ಮಂಜು ಮನುಷ್ಯ

-

star +

ನಕ್ಷತ್ರ

-

storm +

ಬಿರುಗಾಳಿ

-

storm surge +

ಪ್ರವಾಹ

-

sun +

ಸೂರ್ಯ

-

sunbeam +

ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ

-

sunset +

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

-

thermometer +

ಉಷ್ಣಮಾಪಕ

-

thunderstorm +

ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂಡಮಾರುತ

-

twilight +

ನಸು ಬೆಳಕು

-

weather +

ಹವಾಮಾನ

-

wet conditions +

ತೇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

-

wind +

ಗಾಳಿ

-
barometer
ವಾಯು ಭಾರ ಮಾಪಕ

-
cloud
ಮೋಡ

-
cold
ಚಳಿ

-
crescent
ಅರ್ಧಚಂದ್ರ

-
darkness
ಕತ್ತಲು

-
drought
ಬರ

-
earth
ಭೂಮಿ

-
fog
ಮಂಜು

-
frost
ಕಡು ಹಿಮ

-
glaze
ನುಣುಪಾದ ನೀರ್ಗಲ್ಲು

-
heat
ಶಾಖ

-
hurricane
ಚಂಡಮಾರುತ

-
icicle
ಹಿಮ ಬಿಳಲು

-
lightning
ಮಿಂಚು

-
meteor
ಉಲ್ಕೆ

-
moon
ಚಂದ್ರ

-
rainbow
ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

-
raindrop
ಮಳೆಹನಿ

-
snow
ಹಿಮ

-
snowflake
ಹಿಮದ ಹಳುಕು

-
snowman
ಮಂಜು ಮನುಷ್ಯ

-
star
ನಕ್ಷತ್ರ

-
storm
ಬಿರುಗಾಳಿ

-
storm surge
ಪ್ರವಾಹ

-
sun
ಸೂರ್ಯ

-
sunbeam
ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ

-
sunset
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

-
thermometer
ಉಷ್ಣಮಾಪಕ

-
thunderstorm
ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂಡಮಾರುತ

-
twilight
ನಸು ಬೆಳಕು

-
weather
ಹವಾಮಾನ

-
wet conditions
ತೇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

-
wind
ಗಾಳಿ